Användarvillkor

Pensionsportalen tillhör Min Pension i Sverige AB nedan kallat Min Pension.

Genom att använda Pensionsportalen förbinder du dig att följa de villkor och regler som framgår av dessa villkor för användande. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor eller regler får du inte använda Pensionsportalen och dess tjänster.

Genom att godkänna detta användaravtal godkänner du:

  1. Uppdragsavtal för Min Pension om att inhämta dina uppgifter från anslutna pensionsaktörer.
  2. Fullmakt för Min Pension att begära ut dina uppgifter från berörda pensionsaktörer och i övrigt fullfölja Uppdragsavtalet.
  3. Samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL) att behandla dina personuppgifter på sätt som du nedan avtalat med Min Pension om.

Med ”Pensionsaktörer” menas statliga myndigheter, försäkringsbolag, banker och andra företag och organisationer som administrerar pensioner.

Villkorens omfattning och tillämplighet

För användning av Pensionsportalen gäller dessa användarvillkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges på www.minpension.se. Som Användare av Pensionsportalen ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls på Pensionsportalen och ändringen gäller då mot dig som Användare från och med att meddelandet förts in på webbsidan.

Säkerhet vid inloggning m.m.

Du kommer åt de informationstjänster som erbjuds via Pensionsportalen genom att vid varje enskilt tillfälle logga in dig på Pensionsportalen på för ändamålet avsedd plats och genom att följa de instruktioner som anges där. Du ansvarar själv för att din e-legitimation (och utrustning till detta) alternativt ditt användarnamn och ditt lösenord förvaras på ett betryggande sätt. För att undvika obehörig tillgång till uppgifter som är personliga för dig får du inte ge utomstående tillgång till dessa via dina personliga inloggningsuppgifter.

Vid minsta misstanke om att någon annan person fått kännedom om din personliga PIN-kod ska du omedelbart beställa en ny personlig kod på pensionsmyndigheten.se. Vid misstanke om obehörigt utnyttjande av tjänsten kontakta omedelbart Min Pension.

Använder du ett av Min Pension avtalsbundet Ombud, för att kunna ta del av Min Pensions tjänster, ansvarar du på samma sätt som direkt mot Min Pension för säkerheten kring dina Id-verktyg, med vilka du ska identifiera dig mot Ombudet. Ombudet ansvarar för att säkerställa att de rättsliga kraven, som måste vara uppfyllda för att Ombudet ska kunna agera för din räkning, verkligen är uppfyllda. Utifrån de rättshandlingar som uppkommer i kontakten mellan dig och Ombudet agerar Ombudet sedan mot Pensionsportalen i ditt namn. Med ”Ombud” menas Pensionsaktör som Användaren givit fullmakt att för Användarens räkning överföra pensionsprognos från Min Pension till Användaren och där Ombudet har avtalat med Användaren och Min Pension om formerna för detta. Min Pension är inte ansvarig för Pensionsaktörs uppdrag som Ombud.

Pensionsportalen

Pensionsportalen är en ren informations- och prognostjänst som tillhandahåller uppgifter som har hämtats från Pensionsaktörer som är anslutna till samarbetet inom Pensionsportalen.

De uppgifter som du får på Pensionsportalen inhämtas från de Pensionsaktörer som administrerar dina pensioner eller andra förmåner, i samband med din registrering och sedan en gång årligen. Framräkningen av din pensionsprognos sker genom de uppgifter du själv lämnar (t.ex. lön, avkastningsantaganden och uppskattade tidpunkter för dina pensionsutbetalningar) sammanräknas med ovan nämnda uppgifter från Pensionsaktören i en kalkylmodell.

Som Användare av Pensionsportalen bör du vara medveten om att:

  • alla Pensionsaktörer som förvaltar pensioner inte är anslutna till samarbetet avseende Pensionsportalen och att den bild av dina pensioner som ges på Pensionsportalen av detta skäl kan vara ofullständig och delvis missvisande, och att
  • de pensionsprognoser som görs på Pensionsportalen är en uppskattning av din framtida pension beräknade efter vissa schabloner. Dessa schabloner kan skilja sig från de verkliga parametrar som din aktuella förmån beräknas efter. Prognosen baserar sig på de uppgifter som du har lämnat till Min Pension vid din användning av Pensionsportalen och på de uppgifter som finns registrerade om dig hos Pensionsaktörer och som Pensionsaktörerna har levererat till Min Pension. Det verkliga pensionsutfallet är beroende av ett flertal olika faktorer som kan komma att förändras i framtiden.

Som Användare av Pensionsportalen svarar du för de uppgifter som du lämnar till Min Pension.

Ansvarsbegränsning

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar Min Pension inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom Pensionsportalen. Min Pension tar inget ansvar för att de pensionsprognoser som räknas fram genom Pensionsportalen är rättvisande med avseende på framtida pensionsutfall. Min Pension ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster som du som Användare kan komma att lida i anslutning till eller på grund av din användning av Pensionsportalen.

Min Pension ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som Användare av Pensionsportalen och som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

Min Pension tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till e-legitimation, PIN-koder och motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter.

Min Pension ansvarar inte för de tjänster som Ombud utför för Användares räkning eller för annan skada eller olägenhet som berör Användares förhållande till Ombudet.

Länkar till andra webbplatser som tillhandahålls på Pensionsportalen är en ren informations-service och Min Pension tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

Rättigheter

Du får inte som Användare av Pensionsportalen kopiera och/eller använda det material som tillhandahålls på Pensionsportalen på annat sätt eller för andra ändamål än vad som följer av den normala användningen av Pensionsportalen. Sådant material får inte distribueras eller på annat sätt användas i allmänt eller kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från Min Pension.

Med normal användning menas den verksamhet som Min Pension etablerat i sitt tjänsteutbud respektive avtalat med anslutna Pensionsaktörer om i samarbetet kring Pensionsportalen såsom Pensionsaktörers möjlighet att agera som Ombud.

Personuppgifter

Min Pension är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter på Pensionsportalen och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB).

De uppgifter som du lämnat till Min Pension kommer att lagras av Min Pension och behandlas med datorteknik. Genom att registrera dig hos Pensionsportalen, direkt på webben eller genom Ombud, samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar till Min Pension får behandlas av Min Pension för:

  • att administrera Pensionsportalen, t.ex. för teknisk identifikationskontroll,
  • att inhämta information från Pensionsaktörer som administrerar dina pensioner eller andra förmåner/uppgifter som är relevanta, varmed du också samtycker till att sådana personuppgifter om dig överlämnas från Pensionsaktörer till Min Pension enligt vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med Pensionsportalen,
  • att lämna ut personuppgifter om dig till Pensionsaktörer som Ombud enligt det uppdrag som du givit Ombudet att agera för din räkning relaterat Min Pension, och
  • för statistiska ändamål.

Samtycket enligt ovanstående stycke omfattar även, i förekommande fall, överlämnande och mottagande av dina personuppgifter till respektive från Pensionsaktörer i utlandet, t.ex. i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om sådana Pensionsaktörer är anslutna till Pensionsportalen. Dina personuppgifter kan vidare komma att överföras av Min Pension till annat bolag inom Min Pension företagsgrupp för att där behandlas på motsvarande sätt som anges i dessa villkor.

Min Pension ska i övrigt hålla den information som du som Användare av Pensionsportalen lämnar till Min Pension konfidentiell och skyddad från obehörig åtkomst.

Som Användare av Pensionsportalen har du rätt att när som helst begära att få ta del av de personuppgifter om dig som har registrerats och behandlats av Min Pension. Om dessa uppgifter skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Du kan också när som helst välja att avregistrera dig från Pensionsportalen, varefter dina personuppgifter kommer att raderas från Pensionsportalen.

Använder du dig av Pensionsaktör som Ombud är Ombudet personuppgiftsansvarig för all behandling av dina personuppgifter, som sker inom ramen för Ombudets tjänster. Det omfattar alla uppgifter du lämnar till Ombudet och alla uppgifter som Min Pension överlämnar till Ombudet i enlighet med ditt uppdrag till Ombudet. Enligt PUL och SFB åligger det Ombudet att informera dig om hur lagstiftningens integritetsskydd är utformat avseende de tjänster som berör Ombudet och dig.

Cookies

Pensionsportalen använder sig av s.k. cookies, vilket informeras om på för detta ändamål angiven plats.

Avregistrering

Avregistrering från Pensionsportalen kan göras när som helst på Pensionsportalen, på för ändamålet avsedd plats genom att följa de instruktioner som anges där.

Min Pension har rätt att utan föregående avisering stänga Pensionsportalen för dig som Användare om misstanke om obehörigt utnyttjande eller risk för obehörigt utnyttjande av PIN-kod föreligger enligt Min Pensions bedömning. Detta gäller om du som Användare bryter mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor och detta är av väsentlig betydelse för Pensionsportalen eller det föreligger några för Min Pension andra särskilda skäl.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara tillämplig med avseende på dessa användarvillkor respektive Min Pensions och dina mellanhavanden i fråga om Pensionsportalen.