Till sidans huvudinnehåll

Så här behandlar vi personuppgifter hos minPension

Allmänt

Min Pension i Sverige AB (nedan minPension) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om minPensions behandling av personuppgifter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Informationen nedan kommer minPension att se över löpande och anpassa till de behandlingar som minPension bedömer som nödvändiga för att tillhandahålla aktuella tjänster med mera. Detta kan medföra att du som Användare av tjänsterna på minPension.se (nedan Tjänsterna) vid inloggning på nytt kan behöva godkänna att du har fått informationen om viktigare ändringar, efter det att du varit inne senast.

Denna information visas på minPensions hemsida www.minpension.se. Här kommer vi även att informera om alla ändringar som rör vår behandling av personuppgifter.

Vem registreras hos minPension

Användare av Tjänsterna

minPension behandlar uppgifter om dig som är registrerad Användare av Tjänsterna.

Kontaktpersoner, underleverantörer, konsulter med flera

minPension registrerar företrädare, kontaktpersoner och administratörer för pensionsaktörer som samverkar med minPension, samt även anställda hos underleverantörer, konsulter och pensionsaktörer som samarbetar med minPension.

Kursdeltagare, testdeltagare etc.

I samband med informationsseminarium och andra utbildningssammankomster samt vid användartester med mera registreras du som deltagare.

Besökare på hemsidan, appar med mera

minPension följer upp hur besökare (via IP-adress eller genom cookies) agerar på minPensions hemsida och i andra gränssnitt.

Följare på sociala medier 

Vid anmälan om anslutande sker registrering.

Politiker, branschföreträdare och andra offentliga personer

Vid utskick av nyheter om minPension eller annan information om Tjänsterna behandlas kontaktuppgifter.

Vem bestämmer över vilka behandlingar som görs

minPension

minPension är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för all den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten för minPension om inget annat anges.

Vem får vi uppgifter ifrån

Pensionsaktörer

De Pensionsaktörer som samverkar med minPension överlämnar löpande pensionsuppgifter om dig som är Användare till minPension, efter medgivande från dig. På www.minpension.se finns en lista över samtliga Pensionsaktörer som lämnar pensionsuppgifter till minPension.

Arbetsgivare (Pensionsaktörer, leverantörer med flera)

minPension kan ha fått uppgifter från din arbetsgivare om du är kontaktperson, administratör, kursdeltagare etc.

Vad grundar vi vår behandling på

Användare av Tjänsterna

minPension behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse (den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen) i samverkan med staten, via Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk, och pensionsbranschen. De samverkande Pensionsaktörerna lämnar pensionsuppgifter till minPension. minPension har bland annat till uppgift att ge alla som tjänar in pension i Sverige en helhetsbild över sin pension, en prognos (eller uttagsplan) över den framtida pensionen samt information om vad som påverkar pensionens storlek, som t.ex. tjänstepension och privat sparande. minPension hämtar in uppgifter från såväl staten som pensionsbranschen.

minPension behandlar inga känsliga uppgifter. 

Att minPension utför en uppgift av allmänt intresse i samverkan med staten framgår bland annat av Förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten och regeringens årliga regleringsbrev för Pensionsmyndighetens verksamhet.

Kontaktpersoner

minPension behandlar uppgifter om kontaktpersoner med intresseavvägning som rättslig grund. Uppgifterna behandlas för att samarbetet mellan minPension och Pensionsaktörer ska fungera så att Tjänsterna på minPension kan tillhandahållas för Användarna i enlighet med de avtal som finns kring Tjänsterna. 

Kursdeltagare

minPension behandlar uppgifter om kursdeltagare för att tillhandahålla information med mera. Det finns även berättigat intresse av att ge deltagare information kring Tjänsterna. Dessa uppgifter behandlas med intresseavvägning som rättslig grund. Vidare krävs att kursdeltagare godkänner hantering av uppgift om särskild kost och liknande då samtycke är den rättsliga grunden.

Testdeltagare

Vid anlitande av testdeltagare träffas normalt avtal för varje testtillfälle, uppgifter om testdeltagare behandlas med fullgörande av avtal som rättslig grund. Ett godkännande inhämtas för hantering av uppgift om särskild kost och liknande då samtycke är den rättsliga grunden. Uppgifter gällande utbetalning av ersättning och rapportering av skatter följer av lagstiftning.

Konsulter

Vid anlitande av konsulter träffas avtal. Uppgifter gällande utbetalning av ersättning och rapportering av skatter följer av lagstiftning. Personuppgifter behandlas med rättsliga grunderna fullgörande av avtal respektive följer av lag.

Besökare på hemsidan

minPension har ett berättigat intresse av att analysera användning av tjänster via IP-adress och cookies och information på hemsidan för att utveckla informationsgivning och funktionalitet etc. Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan.

Följare på sociala medier

I samband med anslutning till minPension.se kan du lämna samtycke att vi får behandla dina personuppgifter i syfte att nå ut med information via sociala medier. Vi registrerar dina personuppgifter med den rättsliga grunden Samtycke.

Politiker, Branschföreträdare och andra offentliga personer

minPension har ett berättigat intresse att kunna informera om Tjänsterna på minPension.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål

Användare av Tjänsterna

För dig som Användare av Tjänsterna behandlar vi nödvändiga uppgifter om dina pensioner, som vi inhämtar från samverkande pensionsaktörer, för att du som Användare ska få en helhetsbild av din pension. Det rör sig om detaljerade uppgifter av typ av försäkring, pensionsbehållning, premiebetalningar, etc.

För att vi ska kunna kommunicera med dig kring Tjänsterna registrerar vi även dina kontaktuppgifter som namn, personnummer och e-postadress. Du kan lägga till och ändra kontaktuppgifter själv genom att logga in.

För att Tjänsterna ska vara till mesta möjliga nytta för dig som Användare krävs det att Tjänsterna vidareutvecklas och att nya tjänster och funktioner tas fram som är förenliga med det allmänna intresset som samarbetet med Pensionsmyndigheten ger upphov till. Vid utveckling och testverksamhet kan det vara nödvändigt att använda personuppgifter för att det ska vara möjligt att utveckla och förbättra tjänster och funktioner. För att ha möjlighet att använda personuppgifter även vid vidareutveckling inhämtas ett särskilt medgivande i samband med registreringen på minPension.se.

Kontaktuppgifterna måste behandlas för att du ska kunna få information om Tjänsterna och vid olika typer av händelser, exempelvis när uppgiftsinhämtningen från alla pensionsaktörerna är färdig och andra viktigare meddelanden.

Dina uppgifter används även för att kontrollera att Tjänsterna som erbjuds fungerar så att uppgifterna visas korrekt och är uppdaterade.

Som Användare kan du alltid se vilka uppgifter som du själv lämnat i Tjänsterna för att du ska ha kontroll över dessa.

minPension och de underleverantörer som anlitats för att administrera och driva Tjänsterna kan komma att behöva använda uppgifter som finns i Tjänsterna vid felsökning etc. Uppgifter behandlas endast av de personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbeten inom minPension eller av oss anlitade underleverantörer.

Uppgift om din registrering som Användare används även för uppföljnings- och statistikändamål som ett led i utförandet av uppgift av allmänt intresse.

Kontaktpersoner

När det gäller kontaktuppgifter för företrädare, administratörer och kontaktpersoner hos pensionsaktörer så behandlar vi endast uppgifter om namn, e-postadress och mobilnummer för att kunna kontakta rätt person med information om förändringar etc. Uppgifterna kan vi ha fått från dig själv eller från de pensionsaktörer där du är anställd.

Kursdeltagare

När det gäller kontaktuppgifter för kursdeltagare så behandlar vi endast uppgifter om namn, e-postadress och mobilnummer för att kunna kontakta rätt person och tillhandahålla information. Uppgifterna har vi fått från dig själv. Eventuellt behandlas uppgifter om särskild kost för att erbjuda förtäring när det är aktuellt.

Testdeltagare

För att genomföra teståtgärder i syfte att utveckla befintliga och nya tjänster eller funktioner har vi ibland testdeltagare. När det gäller kontaktuppgifter för testdeltagare så behandlar vi endast uppgifter om namn, personnummer, e-postadress och mobilnummer. Uppgifterna har vi fått från dig själv för redovisning av ersättning till Skatteverket och i bokföringen. Eventuellt behandlas uppgifter om särskild kost för att erbjuda förtäring när det är aktuellt.

Besökare på hemsidan

På vår hemsida behandlar vi endast IP-adress eller cookies för att analysera användarmönster i syfte att förstå användningen och för att utveckla tjänsterna och informationen. Lär mer på https://www.minpension.se/cookies.

Följare på sociala medier

Vi behandlar kontaktuppgifter som namn, e-postadress och mobilnummer för att du ska kunna få information om Tjänsterna och vid olika typer av händelser samt andra viktigare meddelanden.

Politiker, branschföreträdare och andra offentliga personer

Vid utskick av nyheter om minPension eller annan information om Tjänsterna behandlas kontaktuppgifter som uppgifter om namn, e-postadress och mobilnummer för att sprida information.

Förekommer känsliga uppgifter (särskilda kategorier av uppgifter)

Användare av Tjänsterna

minPension behandlar inga känsliga personuppgifter om användarna av Tjänsterna.

Kursdeltagare

minPension kan i samband med utbildning och informationsträffar behöva hantera information om hälsa i form av uppgift om särskild kost etc. vid erbjudande av förtäring. I sådant fall inhämtas samtycke för att hantera uppgifter om särskild kost och liknande.

Testdeltagare

minPension kan i samband med olika testsituationer behöva hantera information om hälsa i form av uppgift om särskild kost etc. vid erbjudande av förtäring. I sådant fall inhämtas samtycke för att hantera uppgift om särskild kost och liknande.

Varför använder minPension personnummer

Användare av Tjänsterna

minPension använder personnummer för att säkerställa att rätt Användare får rätt information i Tjänsterna. Personnummer används även vid kommunikation med Pensionsaktörer för att de ska veta att du är kund hos dem och för att kunna lämna ut rätt information om dig som ska användas i Tjänsterna.

Testdeltagare, Konsulter och andra som fått ersättning

minPension behöver använda personnummer, om ersättning betalas ut, vid redovisning och rapportering av uppgifter om skatt och socialavgifter med mera.

Vem får uppgifter om dig från minPension

Användare av Tjänsterna

De uppgifter om din pension som minPension sammanställer är avsedda för dig som är Användare av Tjänsterna. Uppgifterna är personliga och enbart avsedda för dig personligen.

I samarbete med Pensionsmyndigheten och Statens tjänstepensionsverk kan du även få tillgång till en förenklad prognos, sammanställd av uppgifter hämtade från Tjänsterna och presenterad för dig i inloggat läge på dina egna sidor hos Pensionsmyndigheten eller Statens tjänstepensionsverk. Pensionsmyndigheten respektive Statens tjänstepensionsverk har inte tillgång till uppgifterna i den förenklade prognosen, om inte du särskilt medger det.

Pensionsaktörer

För att säkerställa att du är kund hos en pensionsaktör som deltar i samverkan kring minPension kommuniceras ditt personnummer med alla dessa pensionsaktörer, när du anslutit dig som Användare. Denna kommunikation är nödvändig för att minPension ska kunna hämta in dina pensionsuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna. Vid den löpande uppdateringen av dina pensionsuppgifter skickas endera personnummer eller personnummer och försäkringsnummer till de samverkande pensionsaktörerna för att få in nya och/eller uppdaterade uppgifter i Tjänsterna. Vid rättning av uppgifter och vid uppföljning av felsökning, test etc. kan även aktuell pensionsaktör få del av de uppgifter som rör just den pensionsaktören.

Pensionsmyndigheten i sin roll som Användarassistans

För att du som Användare ska kunna få den hjälp som du behöver kring Tjänsterna, om du inte kan ta del av informationen direkt via Tjänsterna i webben, har du möjlighet att under en begränsad tid ge Pensionsmyndighetens kundtjänsthandläggare tillgång till dina pensionsuppgifter i Tjänsterna för att du ska få det stöd och den hjälp som du kan behöva för att kunna ta del av och förstå pensionsinformation och prognoser etc. Användarassistans lämnas av Pensionsmyndigheten via telefon eller på ett s.k. servicekontor.

Underleverantörer till minPension

Uppgifter gällande Användare kan behöva hanteras av de underleverantörer minPension använder vid felsökning, förvaltning, test etc. av Tjänsterna och för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Underleverantör som hanterar personuppgifter gör det på vårt uppdrag som personuppgiftsbiträde, vilket regleras i avtal.

Svensk Försäkring Administration AB

Svensk Försäkring Administration AB som är ett närstående bolag till minPension sköter redovisning och skatter samt utbetalning av ersättning till exempelvis Testdeltagare, Konsulter och andra som fått ersättning av minPension.

Överföring till Tredje land

Användare av Tjänsterna

minPension anlitar för administration av Tjänsterna bland annat olika underleverantörer. Beträffande underleverantörerna genomförs nu analyser och åtgärder (avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska) i syfte att säkerställa att kraven som följer av Schrems II-domen efterlevs när det gäller eventuella överföringar av Användarnas personuppgifter till tredje land.

Närmare uppgifter om detta kan erhållas efter kontakt med minPension.

Hur länge sparar minPension uppgifterna

Användare av Tjänsterna

Så länge som du aktivt loggar in i Tjänsterna uppdateras dina pensionsuppgifter löpande eller när du själv i Tjänsterna begär det. Detta för att uppgifterna ska vara så aktuella och korrekta som möjligt.

Om du inte har varit inloggad i Tjänsterna under de senaste 24 månaderna (för användare med sparad plan i Tjänsten Uttagsplaneraren gäller 60 månader) kommer dina uppgifter och ditt konto att avregistreras varvid inga nya uppgifter om dina pensionstillgångar kommer att hämtas in. De tidigare inhämtade pensionsuppgifterna raderas i samband med avregistreringen.

Vill du bli aktiv igen loggar du in på nytt varvid du får godkänna användarvillkoren och även få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt möjlighet att acceptera att vi får använda dina pensionsuppgifter för att utveckla och förbättra nya tjänster. När du godkänt användarvillkoren och personuppgiftsbehandlingen påbörjas insamlingen av dina pensionsuppgifter igen. Inom ca ett dygn (i normalfallet) är samtliga uppgifter på plats igen. Du får ett meddelande om att inhämtningen av pensionsuppgifterna är slutförd, om dina kontaktuppgifter är korrekta.

Om du väljer att avregistrera dig som Användare upphör inhämtning av uppgifter och befintliga pensionsuppgifter raderas i samband med avregistreringen.

Oberoende av om du är aktiv eller passiv eller har avregistrerat dig behåller minPension information om att du har varit Användare, dvs ditt personnummer och tidsperiod när du har varit Användare, så länge som uppgifterna behövs för uppföljning och statistik.

Testdeltagare

Uppgifter raderas normalt ut efter det att testförfarandet är slutfört, inbegripet uppföljning etc. Vid utbetald ersättning sparas uppgifter i enlighet med gällande lagkrav för bokföring etc.

Konsulter

Uppgifter sparas under avtalstid samt därefter ytterligare så länge vi måste lagra dem enligt lag. Redovisningsuppgifter sparas i enlighet med gällande lagkrav för bokföring etc.

Kontaktpersoner

Uppgifter sparas så länge som avtalsförhållandet pågår och uppdateras regelbundet. Vid nya uppgifter raderas tidigare uppgifter löpande.

Övriga registrerades uppgifter

Övriga uppgifter, främst kontaktuppgifter, sparas endast så länge som de är aktuella för de ändamål som de samlats in för. Uppdatering av uppgifter sker löpande varvid äldre uppgifter raderas.

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter

Hur kan jag få registerutdrag över, rätta, radera, begränsa mina uppgifter.

EU:s Dataskyddsförordning ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig eller hos ett personuppgiftsbiträde.

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas korrekt och som ska se till att du kan ta tillvara dina rättigheter.

De rättigheter som kan komma i fråga avseende minPension är följande:

  • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.
  • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen, eller att det är olagligt att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att minPension ska uppfylla en rättslig förpliktelse (bokföring, skatteregler etc) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är behandlingen ändå tillåten. När det gäller Användare av Tjänsterna så kommer minPension efter begäran om radering ta bort samtliga uppgifter om dig, även uppgifter om att du varit Användare.
  • Rätt till begränsning av behandlingen vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet, vid ifrågasättande av lagligheten och likande situationer. Begränsningen kan gälla under en tidsperiod för att utföra en utredning om rätta förhållanden eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som den registrerade anser sig behöva för att ta tillvara sin rätt.
  • Rätt till dataportabilitet innebär en rätt för registrerad att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller inte vid behandling som är ett led i utförandet av en uppgift av allmänt intresse och omfattar därmed inte behandlingar som är nödvändiga för tillhandahållandet av Tjänsterna.
  • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på uppgift av allmänt intresse eller intresseavvägning. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om en Användare av Tjänsterna invänder mot behandling enligt denna rätt ska minPension inte anses ha berättigade skäl att fortsätta behandlingen. minPension kommer då ta bort samtliga uppgifter om dig, även uppgifter om att du varit Användare.

Användare av Tjänsterna

Om du tycker att någon uppgift om dig är fel kan du själv pröva att ändra alternativt uppdatera pensionsuppgifter efter att du loggat in i Tjänsterna. Om uppgiften inte går att ändra eller inte ändras efter uppdatering ber vi dig kontakta kundservice hos minPension eller aktuell Pensionsaktör.

Du kan alltid välja att avregistrera dig från Tjänsterna varvid minPension slutar behandla dina pensionsuppgifter och dina kontaktuppgifter. minPension kommer då endast att spara uppgifter om när du har varit registrerad som Användare hos minPension och ditt personnummer som ett led i vårt utförande av uppgift av allmänt intresse.

Alla registrerade i övriga fall

Kontakta i första hand minPensions kundservice och om de inte har möjlighet att hjälpa dig vänd dig då till minPension direkt enligt nedan. Du kan även kontakta Dataskyddsombudet (se nedan) när det gäller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan ta till vara dina rättigheter.

För att minPension ska kunna ta till vara dina rättigheter och för att vi ska kunna bistå dig med registerutdrag och liknande kan det krävas att du kan legitimera dig så att vi vet att du har rätt att få ta del av uppgifterna etc.


Blogg.minpension.se (Wordpress)

Domänen för vår blogg är Wordpress. Bloggen hittar du på https://blogg.minpension.se/

Wordpress ägs av amerikanska Automattic Inc., när du följer vår blogg betyder det att din e-postadress överförs till USA.

Vi använder samtycke som vår rättsliga grund för att behandla din e-postadress hos Wordpress. Genom att du skriver upp dig för att följa bloggen samtycker du till vår insamling och användning av dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Du kan själv, när som helst, återkalla ditt samtycke genom att avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev.


Klagomål

Vill du klaga på hur minPension hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på:

imy@imy.se


Liten ordlista

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en information som avser en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifiera personen.

Vad är en behandling?

All hantering av personuppgifter exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc.

Vad är ett dataskyddsombud?

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att Dataskyddsförordningen följs och är också en kontaktpunkt för Integritetsskyddsmyndigheten och de personer som finns registrerade.

Vad är GDPR?

EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) har beslutats av EU och är direktverkande och gäller som lag på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. Förordningen trädde ikraft den 25 maj 2018.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ska kunna visa att behandlingen är laglig och korrekt och inte mer omfattande än nödvändigt för att nå syftet med behandlingen. Den personuppgiftsansvarige som beslutar mål och medel för personuppgiftbehandlingen. Det är även den personuppgiftsansvarige som ska ge dig information om behandlingen och hur du kan tillvarata dina rättigheter etc.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.

 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Telefon

08-522 785 40 - fråga efter minPensions dataskyddsombud

E-post

dso(at)minpension.se

Adress

Dataskyddsombudet
minPension i Sverige AB
Box 24043
104 50 Stockholm


Kontaktuppgifter till minPension

Kundservice telefon

0771-89 89 89

Adress 

minPension i Sverige AB
Box 24043
104 50 Stockholm

Organisationsnummer

556650-3495