Till sidans huvudinnehåll

Så här behandlar vi personuppgifter hos minPension

Allmänt

Min Pension i Sverige AB (nedan minPension) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Reglerna är till för att skydda dig och dina uppgifter. Nedan följer närmare information om minPensions behandling av personuppgifter och hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Informationen nedan kommer minPension att se över löpande och anpassa till de behandlingar som minPension bedömer som nödvändiga för att tillhandahålla aktuella tjänster med mera. Denna översyn kan medföra att du som Användare av tjänsterna på minPension.se (nedan Tjänsterna)  vid inloggning kan behöva godkänna att du fått informationen om viktigare ändringar, efter det att du varit inne senast. Denna version är daterad 2018-06-20.

Denna information visas på minPensions hemsida www.minpension.se. Här kommer vi även att informera om alla ändringar som rör vår behandling av personuppgifter.

Vem registreras hos minPension

Användare av Tjänsterna

minPension behandlar uppgifter om dig som är registrerad Användare av Tjänsterna.

Kontaktpersoner, underleverantörer, konsulter med flera

minPension registrerar företrädare, kontaktpersoner och administratörer för anslutna pensionsaktörer, samt även anställda hos underleverantörer, konsulter och pensionsaktörer som samarbetar med minPension

Kursdeltagare, testdeltagare etc.

I samband med informationsseminarium och andra utbildningssammankomster samt vid användartester med mera registreras du som deltagare.

Besökare på hemsidan, appar med mera

minPension följer upp hur besökare (via IP-adress eller genom cookies) agerar på minPensions hemsida och i andra gränssnitt.

Mottagare av nyhetsbrev, följare på sociala medier och så vidare

Vid anmälan om anslutande sker registrering.

Politiker, branschföreträdare och andra offentliga personer

Löpande.

Vem bestämmer över vilka behandlingar som görs

minPension

minPension är ansvarig för all den behandling av personuppgifter som sker inom verksamheten för minPension om inget annat anges.

Vem får vi uppgifter ifrån

Anslutna Pensionsaktörer

De Pensionsaktörer som är anslutna till minPension överlämnar löpande pensionsuppgifter om dig som är Användare till minPension, efter medgivande från dig. På www.minpension.se finns en lista över samtliga Anslutna Pensionsaktörer som kan lämnar pensionsuppgifter till minPension.

Arbetsgivare (Anslutna Pensionsaktörer, leverantörer med flera)

minPension kan ha fått uppgifter från arbetsgivare om du är kontaktperson, administratör, kursdeltagare etc.

Vad grundar vi vår behandling på

Användare av Tjänsterna

minPension behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse i samverkan med staten, via Pensionsmyndigheten, och försäkringsbranschen, genom Svensk Försäkring och de anslutna Pensionsaktörerna som lämnar pensionsuppgifter till minPension. Pensionsmyndigheten har ett uppdrag att, utifrån den enskildes behov, ge pensionssparare en samlad bild av hela pensionen. Detta uppdrag utförs på frivillig väg genom denna samverkan. minPension har bland annat till uppgift att ge alla som tjänar in pension i Sverige en helhetsbild över sin pension, en prognos över den framtida pensionen samt information om vad som påverkar pensionen och vikten av tjänstepension och privat sparande till pension. minPension hämtar in uppgifter från såväl staten som försäkringsbranschen.

För att du som individ ska ges möjligheter att få en så korrekt information om din framtida pension som möjligt krävs det att det går att beakta uppgifter om hälsa (exempelvis uppgift om att ett sjukfall, förtidspension eller försäkringsfall är pågående och liknande uppgifter) och facklig tillhörighet, som är så kallade känsliga uppgifter vid skydd av personuppgifter. Att kunna lämna så riktig information om hela pensionen som möjligt och att kunna lämna information om att det kan finnas en osäkerhet om uppgifterna i ett enskilt fall måste vidare ses som en extra viktigt uppgift, varför den samverkan som sker genom minPension i detta avseende bör grundas på utförandet av en uppgift av viktigt allmänt intresse. 

Denna uppgift av allmänt intresse samt formerna för samverkan med staten främst genom Pensionsmyndigheten har bland annat sin grund i Förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten samt i regeringens årliga regleringsbrev för Pensionsmyndighetens verksamhet.

Kontaktpersoner

minPension har ett intresse av att behandla uppgifter för att samarbetet mellan minPension och Pensionsaktörer ska fungera så att Tjänsterna på minPension kan tillhandahållas för Användarna i enlighet med de avtal som finns kring Tjänsterna. 

Kursdeltagare

minPension behandlar uppgifter för att tillhandahålla information med mera. Vidare finns intresse av att ge deltagare information kring Tjänsterna. Vidare krävs samtycke för att hantera uppgift om särskild kost och liknande.

Testdeltagare

Vid anlitande av testdeltagare träffas normalt avtal för varje testtillfälle varvid samtycke inhämtas för hantering av uppgift om särskild kost och liknande. Uppgifter gällande utbetalning av ersättning och rapportering av skatter följer av lagstiftning.

Konsulter

Vid anlitande av konsulter träffas normalt avtal. Uppgifter gällande utbetalning av ersättning och rapportering av skatter följer av lagstiftning.

Besökare på hemsidan etc.

minPension har ett intresse av att analysera användning av tjänster och information på hemsidan för att utveckla informationsgivning och funktionalitet etc.

Mottagare av nyhetsbrev, följare på sociala medier med mera

Samtycke i samband med anslutning. Syftet är att nå ut med information.

Politiker, Branschföreträdare och andra offentliga personer

minPension har intresse av att kunna påverka och informera om Tjänsterna på minPension.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål

Användare av Tjänsterna

För dig som Användare av Tjänsterna behandlar vi nödvändiga delar av de uppgifter om dina pensionstillgångar, som vi inhämtar från de anslutna pensionsaktörerna, för att du som Användare ska få en helhetsbild av din pension. Det rör sig om detaljerade uppgifter av typ av försäkring, pensionsbehållning, premiebetalningar, etc.

För att vi ska kunna kommunicera med dig kring Tjänsterna registrerar vi även dina kontaktuppgifter som namn, personnummer, e-postadress och ditt mobilnummer. Du kan lägga till och ändra kontaktuppgifter själv genom att logga in.

För att Tjänsterna ska vara till mesta möjliga nytta för dig som Användare krävs det att Tjänsterna vidareutvecklas och att nya tjänster och funktioner tas fram som är förenliga med det allmänna intresset som samarbetet med Pensionsmyndigheten ger upphov till. Vid utveckling och testverksamhet kan det vara nödvändigt att använda personuppgifter för att det ska vara möjligt att utveckla tjänster och funktioner. 

Kontaktuppgifterna måste behandlas för att du ska kunna få information om Tjänsterna hos minPension och vid olika typer av händelser, exempelvis när alla pensionsaktörer svarat och vid viktigare meddelanden och liknande.

Dina uppgifter används även för att kontrollera att Tjänsterna som erbjuds fungerar så att uppgifterna visas korrekt och är uppdaterade.

Som Användare kan du alltid se vilka uppgifter som du själv lämnat i Tjänsterna för att du ska ha kontroll över dessa.

minPension och de underleverantörer som anlitats för att administrera och driva Tjänsterna kan komma att behöva använda alla uppgifter som finns i Tjänsterna vid felsökning och annan administration. Uppgifter behandlas endast av de personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbeten inom minPension eller av oss anlitade underleverantörer.

Uppgift om din registrering som Användare används även för uppföljnings- och statistikändamål som ett led i utförandet av uppgift av allmänt intresse.

Kontaktpersoner med flera

När det gäller kontaktuppgifter för företrädare, administratörer och kontaktpersoner hos pensionsaktörer så behandlar vi endast uppgifter om namn, e-postadress och mobilnummer för att kunna kontakta rätt person med information om förändringar. Uppgifterna kan vi ha fått från dig själv eller från de pensionsaktörer där du är anställd.

Kursdeltagare och liknande

Kontaktuppgifter och eventuellt uppgifter om särskild kost för att utföra tjänsten och för att erbjuda förtäring när det är aktuellt.

Testdeltagare

Kontaktuppgifter och uppgifter för redovisning av ersättning till Skatteverket och i bokföringen (personnummer). Information om särskild kost etc.

För ett genomföra teståtgärder för att utveckla befintliga och nya tjänster eller funktioner.

Besökare på hemsidan etc.

Här behandlar vi endast IP-adress eller cookies för att analysera användarmönster i syfte  att förstå användningen och för att utveckla tjänsterna och informationen.

Mottagare av nyhetsbrev, följare på sociala medier och liknande

Kontaktuppgifter för att utföra tjänsten som anslutits till.

Politiker, branschföreträdare och andra offentliga personer

Kontaktuppgifter för att sprida allmän information och för att påverka.

Förekommer känsliga uppgifter (särskilda kategorier av uppgifter)

Användare av Tjänsterna

minPension kan behöva behandla känsliga uppgifter som rör hälsa i form av uppgift om att sjukfall, förtidspension, föräldraledighet eller försäkringsfall, premiebefrielse och liknande pågår och facktillhörighet genom uppgift om avtalsområde och typ av pension, när det gäller Tjänsterna för att ge dig en så riktig bild av din samlade pension som möjligt. Uppgifterna är nödvändiga för att i det enskilda fallet kunna varna för att utfallet är osäkert och för att inte medvetet lämna felaktig information till dig som pensionssparare.

Kursdeltagare

minPension kan i samband med utbildning och informationsträffar behöva hantera information om hälsa i form av uppgift om särskild kost etc. vid erbjudande av förtäring. I vissa fall även facktillhörighet då viss information kan riktas till särskilda grupper av intressenter på Pensionsområdet.

Testdeltagare

minPension kan i samband med olika testsituationer behöva hantera information om hälsa i form av uppgift om särskild kost etc. vid erbjudande av förtäring.

Varför använder minPension personnummer

Användare av Tjänsterna

minPension använder personnummer för att säkerställa att rätt Användare får rätt information i Tjänsterna. Personnummer används även vid kommunikation med anslutna Pensionsaktörer för att de ska veta att du är kund hos dem och för att kunna lämna ut rätt information om dig som ska användas i Tjänsterna .

Testdeltagare, Konsulter och andra som fått ersättning

minPension behöver använda personnummer, om ersättning betalas ut, vid redovisning och rapportering av uppgifter om skatt och socialavgifter med mera.

Vem får uppgifter om dig från minPension

Användare av Tjänsterna

De uppgifter om din pension som minPension sammanställer är avsedda för dig som är Användare av Tjänsterna. Uppgifterna är personliga och enbart avsedda för dig personligen.

I samarbete med Pensionsmyndigheten får du även tillgång till en förenklad prognos, sammanställd av uppgifter hämtade från Tjänsterna och presenterad för dig i inloggat läge på dina egna sidor hos Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten har inte tillgång till uppgifterna i den förenklade prognosen, om inte du särskilt medger det.

Anslutna Pensionsaktörer

För att säkerställa att du är kund hos en ansluten pensionsaktör kommuniceras ditt personnummer med alla anslutna pensionsaktörer, när du anslutit dig som Användare. Denna kommunikation är nödvändig för att minPension ska kunna hämta in dina pensionsuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna. Vid den löpande uppdateringen av dina pensionsuppgifter skickas endera personnummer eller personnummer och försäkringsnummer till de anslutna aktörerna för att få in nya och/eller uppdaterade uppgifter i Tjänsterna. Vid rättning av uppgifter och vid uppföljning av felsökning, test etc. kan även aktuell ansluten pensionsaktör få del av de uppgifter som rör den pensionsaktören.

Pensionsmyndigheten i sin roll som Användarassistans

För att du som Användare ska kunna få den hjälp som du behöver kring Tjänsterna har du möjlighet att under en begränsad tid ge Pensionsmyndighetens kundtjänsthandläggare tillgång till dina pensionsuppgifter i Tjänsterna (Användarassistans). För att du ska få det stöd och den hjälp som du kan behöva för att förstå pensionsinformation och prognoser etc.

Underleverantörer till minPension

Uppgifter gällande Användare kan behöva hanteras av de underleverantörer minPension använder vid felsökning, förvaltning, test etc. av Tjänsterna och för att fullgöra våra skyldigheter mot dig. Underleverantör som hanterar personuppgifter gör det på vårt uppdrag som personuppgiftsbiträde.

Svensk Försäkring Administration AB

Svensk Försäkring Administration AB som är ett närstående bolag till minPension sköter redovisning och skatter samt utbetalning av ersättning till exempelvis Testdeltagare, Konsulter och andra som fått ersättning av minPension.

Överföring till Tredje land

Användare av Tjänsterna

minPension anlitar för administration av Tjänsterna bland annat olika underleverantörer. Den underleverantör som hanterar själva driften av Tjänsterna har viss support (genom en underleverantör), när det gäller särskilda systemfrågor, utanför EU/EES. Det kan därför förekomma att uppgifter om Användare behöver behandlas utanför EU/EES tillfälligt om det krävs på grund av särskild hjälp kring systemdriften. Underleverantören ska om sådan överföring är aktuell uppfylla de krav på säkerhet som ställts upp inom EU/EES av aktuell dataskyddsreglering. Tills vidare ska det finnas avtal med underleverantörens underleverantör i enligt med EU:s standardavtalsklausuler (2010/87/EU). Närmare uppgifter om denna säkerhetslösning kan erhållas efter kontakt med minPension.

Hur länge sparar minPension uppgifterna

Användare av Tjänsterna

Så länge som du aktivt loggar in i Tjänsterna  uppdateras dina pensionsuppgifter löpande  minst en gång per år (dock oftast månadsvis) eller när du själv i Tjänsterna begär det. Detta för att uppgifterna ska vara så aktuella och korrekta som möjligt.

Om du inte varit inloggad i Tjänsterna under de senaste 24 månaderna kommer dina uppgifter och ditt konto att avregistreras varvid inga nya uppgifter om dina pensionstillgångar kommer att hämtas in. De tidigare inhämtade pensionsuppgifterna tas bort.

Vill du bli aktiv igen kan du bara logga in på nytt varvid du får godkänna användarvillkoren  och även få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt möjlighet att acceptera att vi får använda dina pensionsuppgifter för att utveckla nya tjänster. När du godkänner användarvillkoren mm så påbörjas insamlingen av dina pensionsuppgifter igen. Det kan ta cirka fem minuter att få tillgång till huvuddelen av pensionsuppgifterna. Inom ett dygn brukar samtliga uppgifter vara på plats. Du får ett meddelande om att inhämtningen av pensionstillgångarna är slutförd.

Om du väljer att avregistrera dig som Användare upphör inhämtning av uppgifter och befintliga pensionsuppgifter gallras ut i samband med avregistreringen.

Oberoende av om du är aktiv eller inaktiv eller har avregistrerat dig behåller minPension information om att du varit Användare, dvs ditt personnummer och tidsperiod när du varit Användare, så länge som uppgifterna behövs för uppföljning och statistik. Detta som ett led i utförandet av uppgift av allmänt intresse.

Testdeltagare

Uppgifter gallras normalt ut efter det att testförfarandet är slutfört, inbegripet uppföljning etc. Vid utbetald ersättning sparas uppgifter i enlighet med gällande lagkrav för bokföring etc.

Konsulter

Uppgifter sparas under avtalstid samt därefter ytterligare 10 år. Redovisningsuppgifter sparas i enlighet med gällande lagkrav för bokföring etc.

Kontaktpersoner

Uppgifter sparas så länge som avtalsförhållandet pågår och uppdateras regelbundet. Vid nya uppgifter gallras tidigare uppgifter ut löpande.

Övriga registrerades uppgifter

Övriga uppgifter, främst kontaktuppgifter, sparas endast så länge som de är aktuella för de ändamål som de samlats in för. Uppdatering av uppgifter sker löpande varvid äldre uppgifter gallras ut.

Hur kan du ta tillvara dina rättigheter

Hur kan jag få registerutdrag över, rätta, radera, begränsa mina uppgifter.

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter för att du ska ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig eller hos ett personuppgiftsbiträde.

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan ta tillvara dina rättigheter.

De rättigheter som kan komma ifråga avseende minPension är följande:

  • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.
  • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen, eller att det är olagligt, att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att minPension ska uppfylla en rättslig förpliktelse (bokföring, skatteregler etc) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är behandlingen ändå tillåten. När det gäller Användare av Tjänsterna så kommer minPension efter begäran om radering ta bort samtliga uppgifter om dig, även uppgifter om att du varit Användare.
  • Rätt till begränsning av behandlingen vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet, vid ifrågasättande av lagligheten och likande situationer. Begränsningen kan gälla under en tidsperiod för att utföra en utredning om rätta förhållanden eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som den registrerade anser sig behöva för att ta tillvara sin rätt.
  • Rätt till dataportabilitet innebär en rätt för registrerad att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal. Denna rätt gäller inte vid behandling som är ett led i utförandet av en uppgift av allmänt intresse och omfattar därmed inte minPension.
  • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på uppgift av allmänt intresse eller intresseavvägning. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om en Användare av Tjänsterna invänder mot behandling enligt denna rätt ska minPension inte anses ha berättigade skäl att fortsätta behandlingen. minPension kommer då ta bort samtliga uppgifter om dig, även uppgifter om att du varit Användare.

Användare av Tjänsterna

Om du tycker att någon uppgift om dig är fel kan du själv pröva att ändra alternativt uppdatera pensionsuppgifter efter att du loggat in i Tjänsterna. Om uppgiften inte går att ändra eller inte ändras efter uppdatering ber vi dig kontakta kundservice hos minPension eller aktuell Ansluten Pensionsaktör.

Du kan alltid välja att avregistrera dig från Tjänsterna varvid minPension slutar behandla dina pensionsuppgifter och dina kontaktuppgifter. minPension kommer då endast att spara uppgifter om när du varit registrerad som Användare hos minPension som ett led i vårt utförande av uppgift av allmänt intresse.

Alla registrerade i övriga fall

Kontakta i första hand minPensions kundservice och om dem inte har möjlighet att hjälpa dig vänd dig till minPension direkt enligt nedan. Du kan även kontakta Dataskyddsombudet (se nedan) när det gäller frågor kring behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan ta till vara dina rättigheter.

För att minPension ska kunna ta till vara dina rättigheter och för att vi ska kunna bistå dig med registerutdrag och liknande kan det krävas att du kan legitimera dig så att vi vet att du har rätt att få ta del av uppgifterna etc.

Klagomål

Vill du klaga på hur minPension hanterar dina personuppgifter kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Det går bra att e-posta Integritetsskyddsmyndigheten på:

imy@imy.se


Liten ordlista

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en information som avser en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifiera personen.

Vad är en behandling?

All hantering av personuppgifter exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc.

Vad är ett dataskyddsombud?

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att Dataskyddsförordningen följs och är också en kontaktpunkt för Integritetsskyddsmyndigheten och de personer som finns registrerade.

Vad är Dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen har beslutats av EU och kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. När förordningen träder i kraft kommer den att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag. Förordningen gäller från och med den 25 maj 2018.

Vad gör en personuppgiftsansvarig?

Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ska kunna visa att behandlingen är laglig och korrekt och inte mer omfattande än nödvändigt för att nå syftet med behandlingen. Det är även den personuppgiftsansvarige som ska ge dig information om behandlingen och hur du kan tillvarata dina rättigheter etc.

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.

Dataskyddsombud

Så här kontaktar du minPensions dataskyddsombud

Telefon

08-522 785 40 - fråga efter minPensions dataskyddsombud

E-post

dso(a)minpension.se

Adress

Dataskyddsombudet
minPension i Sverige AB
Box 24043
104 50 Stockholm


Kontaktuppgifter till minPension

Så här kontaktar du minPension

Kundservice telefon

0771-898989

Adress 

minPension i Sverige AB
Box 24043
104 50 Stockholm

Organisationsnummer

556650-3495