Till sidans huvudinnehåll
Väskor som planterats med blommor hänger på ett armeringsnät

Hållbarhet


Hållbarhetsinformation på minPension

minPension förvaltar inget pensionskapital. De uppgifter som finns hos oss har levererats av myndigheter och pensionsbolag där dina pensionspengar finns. Under fliken "Intjänad pension" hittar du uppgifter om var och hur dina pensioner är placerade.

För att underlätta för dig som pensionssparare kommer vi under denna flik löpande att informera om pågående förändringarna kring hållbarhetsfrågor. 


Nu kommer nya hållbarhetsregler

Nya EU-hållbarhetsregler införs nu för finansbranschen. Det innebär bland annat att det ska bli lättare att se hur pensionspengar är placerade ur ett hållbarhetsperspektiv. Regelverken införs i olika steg. Vissa regler började gälla redan 2021, andra 2022 och 2023. 

Enligt det nya regelverket har pensionsbolag krav på sig att lämna information om på vilket sätt de tagit hänsyn till hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i sin förvaltning. Men ännu så länge finns inga detaljerade regler om vad detta innebär. De svenska kraven om hållbarhetsinformation som har funnits hittills upphör samtidigt.

Pensionsbolagen kommer alltså att informera på sina webbplatser om hur de tänker kring hållbarhet. Det ska finnas information om investeringarnas påverkan på miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper kommer att märkas som ”ljusgröna” och fonder som har hållbara investeringar som mål kommer att märkas som ”mörkgröna”.

Hållbarhet och traditionella försäkringar

Traditionell försäkring är Sveriges största sparform, både mätt i pengar och antal sparare. Förvalsalternativen i de stora kollektivavtalade tjänstepensionerna är till exempel traditionella försäkringar. 

Av livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagens tillgångar är cirka 60 procent knutna till traditionell livförsäkring. I en traditionell försäkring har pensionsbolaget ansvaret för att förvalta kundens kapital. Portföljerna är ofta breda och innehåller en rad olika tillgångsslag. Kapitalet kan vara placerat i räntebärande värdepapper, fastigheter, aktier och i alternativa investeringar.

Även för en traditionellt förvaltad försäkring gäller EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter. I lagen delas finansiella produkter upp i tre kategorier; produkter som

  1. har hållbarhet som mål,
  2. främjar hållbarhetsfaktorer,
  3. övriga.

De flesta traditionella försäkringar tillhör kategori 2, det vill säga kundens sparade kapital främjar hållbarhetsfaktorer.

Mer om hållbart sparande 

Hos våra anslutna aktörer hittar du information om hur bolagen arbetar med hållbarhetsfrågor. Här hittar du länkar till alla våra anslutna aktörer.