Till sidans huvudinnehåll

Ordlista

Pensionsorden kan ibland vara svåra att förstå. I minPensions ordlista förklarar vi orden du hittar hos oss.

Du kan också titta i SIS pensionsordlista där de vanligaste pensionsbegreppen definieras. Ordlistan är framtagen av pensionsbolagen tillsammans med Svensk Försäkring och Pensionsmyndigheten.

 • Allmän pension

  Allmän pension är den pension man har rätt till enligt lag. Ändringar görs via politiska beslut. Den allmänna pensionen består av inkomstpension, tilläggspension, premiepension och garantipension. Det är den allmänna pensionen som redovisas i det orange kuvertet.

 • Avtalad uttagsperiod

  Det här är den tid som pensionen betalas ut enligt ditt avtal.

 • Beslutsdatum

  Beslutdatumet är den tidpunkt då Pensionsmyndigheten beslutar vilken livsvarig pension du ska få. Pensionsrätterna på ditt konto omvandlas till pensionsutbetalningar.

 • Depånummer

  Har du ett privat sparande eller ett tjänstepensionssparande kan det ibland finnas samlat i en depå, en förvaringsplats för pengarna som har ett nummer. Du kan också ha pengarna i en försäkring med försäkringsnummer. Det kan vara bra att jämföra numren, t ex för att se att du inte själv lagt till ett sparande som sedan inrapporteras automatiskt. Då räknas sparandet två gånger och du bör ta bort det du skrivit in själv.

 • Efterlevandeskydd

  Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ålderspension oftast lägre eftersom du går miste om kollektiva arvsvinster.

 • Familjeskyddsavgift

  Har du valt att ha ett familjeskydd i din tjänstepension så har du tecknat en försäkring som ger din familj en viss summa pengar om du skulle avlida före pension. Avgiften för försäkringen dras från de premier som betalas in till din tjänstepension.

 • Förmånsbestämd

  Förmånsbestämd pension. Pension som i förväg bestäms till ett visst belopp eller till en viss nivå av t ex slutlön. Du har inte pengarna på något konto utan nivån på pensionen bestäms när du går i pension.  Exempel. Den förmånsbestämda pensionen ska vara 10 procent av lönen de sista tre åren. Årslönen har varit 280 000 kr, 300 000 kr och 320 000 kronor. Då blir den förmånsbestämda pensionen 30 000 kr om året eller 2 500 kr per månad.

 • Förvaltningstyp

  Du kan välja olika typer av förvaltning för din pension. Det vanligaste är att du kan välja mellan traditionell försäkring eller fondförsäkring.

 • Garantipension

  Om du har haft låg eller ingen inkomst kan du få garantipension. Garantipensionen kan du få tidigast från 65 års ålder. Om du har bott i Sverige i mindre än 40 år blir garantipensionen lägre.

 • Inbetalning (privat pension)

  Har du en privat pension så har du själv valt att sätta in pengar till det sparandet.

 • Inbetalning (tjänstepension)

  Har du en tjänstepension så är det din arbetsgivare som betalar in en premie för dig. Har du en premiebestämd tjänstepension så kan du välja hur du vill att dina pengar ska placeras.

 • Intjänad förmån

  Storleken på förmånsbestämd pension bestäms av din lön och hur länge du jobbar inom avtalet.  Intjänad förmån är vad förmånen är värd nu. För varje månad som går ändras dina belopp beroende på att du fortsätter att jobba och tjäna in till den här delen.

 • Intjänande (allmän pension)

  Alla år du jobbar och betalar skatt i Sverige så tjänar du in allmän pension. Storleken på dina intjänade pensionsrätter avgörs av hur många år du tjänat och hur mycket som betalats  in varje år.

 • Intjänat kapital

  Intjänat kapital är de pengar du har tjänat in hittills till din pension, inklusive värdeutveckling på pengarna.

 • Kapitalavgift

   Kapitalavgift är en administrationsavgift som försäkringsbolaget ibland tar ut för att förvalta dina pengar.

 • Kollektivavtal

  Kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation som reglerar löner och andra förmåner, som t ex tjänstepension för arbetstagare.

 • Kollektivavtalad tjänstepension

  En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för den.  Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 för statligt anställda och KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommuner och landsting.

 • Möjliga uttagstider

  Det här under vilken tid du har möjlighet att ta ut olika delar av din pension.

 • Möjliga uttagsåldrar

  Det här är från vilken ålder du har möjlighet att ta ut din pension. Åldern kan variera mellan olika typer av pensioner.

 • Normal uttagsperiod

  Det här är den tid som pensionen betalas ut om du inte själv väljer något annan uttagsperiod.

 • Pensionsbolag

  Pensionsbolaget är det bolag som förvaltar pengarna som avsatts till din pension.

 • Pensionskapital

  Det är summan av alla pengar som avsatts till din pension, d v s pensionsrätterna och premiepensionen i den allmänna pensionen och det samlade värdet om din tjänstepension och eventuellt privat sparande.

 • Placerbarhet

  För en del av dina pensioner kan du själv välja hur pengarna ska placeras. För andra pensioner, t ex inkomstpensionen i den allmänna pensionen och förmånsbestämda pensioner finns inte den möjligheten.

 • Premiebestämd

  Premiebestämd pension. Kan även kallas avgiftsbestämd pension. Pension vars premie som ska betalas av den som betalar in till pensionen är bestämd till en viss procentsats av lönen eller till ett visst belopp.  Exempel. Premien som betalas in är 4,5 procent av lönen på 20 000 kronor. Då blir inbetalningen 900 kr per månad till den framtida pensionen.   Den premiebestämda pensionens storlek bestäms sedan av hur mycket pengar som satts in under arbetslivet och värdeutvecklingen på det kapitalet.

 • Privat pension

  Det här är ett eget sparande som du kan ha och som är öronmärkt just för pension. Det kan t ex vara en privat pensionsförsäkring eller IPS, individuellt pensionssparande.

 • Tjänstepension

  Tjänstepension är pension som du får via ditt arbete när arbetsgivaren sätter av pengar till din pension. Den vanligaste tjänstepensionen är kollektivavtalad tjänstepension. Ibland kallas tjänstepensionen även avtalspension.

 • Utbetalning pågår

  Från den här delen av din pension har det börjat betalas ut pengar till dig.

 • Valcentralsavgift

  Valcentralsavgift är den avgift valcentralen tar för att administrera premierna som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension.

 • Värdedatum

  Värdedatumet är värdet på dina pensionstillgångar vid den tidpunkten.

 • Återbetalningsskydd

  Återbetalningsskydd är en typ av efterlevandeskydd som du kan välja om du vill att din familj ska kunna få del av pensionskapitalet som finns kvar när du dör. Om du dör och det inte finns något återbetalningsskydd fördelas pengarna från din försäkring ut som arvsvinst till andra som sparar t ex samma tjänstepensionsavtal som du. Har du återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinster från andra, vilket till exempel innebär att du får lägre pension.

På pensionsportalen minPension kan du som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Verksamheten drivs och finansieras till hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen. Det gör minPension till en neutral och oberoende webbportal som är kostnadsfri för dig som användare.

Logga in