Till sidans huvudinnehåll

Användarvillkor

Fullständiga användarvillkor

Inledning

Verksamheten i Min Pension i Sverige AB (nedan minPension) är resultatet av ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tjänsterna på minPension.se tillhör minPension och riktar sig till dig som tjänar in till ålderspension (nedan pension) i Sverige.

Med ”Anslutna Pensionsaktörer” menas statliga myndigheter, försäkringsbolag, banker och andra företag och organisationer som hanterar pensioner och är anslutna till minPension.  

På www.minPension.se finns förtecknat samtliga Anslutna Pensionsaktörer som lämnar pensionsuppgifter till minPension.

Betyder i korthet

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Tjänsterna på minPension (nedan Tjänsterna)

Tjänsterna på minPension är oberoende och neutrala. Till dessa lämnar Anslutna Pensionsaktörer, efter ditt medgivande, regelbundet uppgifter till minPension för att ge dig som Användare en så fullständig information om hela din pension som möjligt. Tjänsterna utvecklas löpande. Det finns vissa grundtjänster där du som Användare kan:

 • Se din intjänade/insparade pension hittills, dvs. få detaljerad information om din samlade pensionsbehållning.
 • Göra prognoser över din framtida pension.
 • Simulera och planera uttag av din pension samt spara alternativa planer.

Utöver grundtjänsterna erbjuds tilläggstjänster som:

 • Användarassistans där du kan få hjälp att ta del av Tjänsterna (se närmare nedan).
 • Direktaccess till Tjänsterna från Anslutna Pensionsaktörer.
 • Förenklad pensionsprognos, som än så länge endast är tillgänglig för dig som Användare på Pensionsmyndighetens webbplats, samt
 • Överföring av sammanställning av aktiviteter/plan till Ansluten Pensionsaktör (som har anslutit sig till denna tilläggstjänst).

Tjänsterna är kostnadsfria för dig som Användare och är främst avsedda att ge dig en överblick över hela din pension och möjlighet att göra prognoser över din framtida pension. Du får även information om de olika delarna av pensionen (allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande), och deras betydelse och funktion samt hur du kan påverka dem under spartid och vid uttag. minPension tar även fram jämförande statistik främst kring förhållandet mellan inkomst och pension för att förklara och förtydliga de olika pensionsdelarnas betydelse för din samlade pension.

När du åldersmässigt närmar dig uttag av pension, får du genom Tjänsten Uttagsplaneraren även möjlighet att planera och i vissa fall gå vidare med att genomföra dina pensionsuttag. För att få tillgång till Tjänsten måste du ha uppnått 54 års ålder samt ha minst en pension som har högst ett år kvar till tidigast möjliga uttagstidpunkt. I Tjänsten kan du spara flera olika planer som du kan gå tillbaka till och ändra i. Förutsatt att du är aktiv och inte avregistrerad från minPension.se, sparar minPension alla planer tills du väljer att radera dem själv.

Under utvecklandet av nya Tjänster kan det därutöver finnas Tjänster och funktioner att prova på (s.k. Beta-versioner), ibland för alla Användare och ibland för ett begränsat antal Användare. För dessa Tjänster som är under utveckling gäller ofta särskilda villkor, vilka framgår i anslutning till Tjänsterna. Ytterligare Tjänster kan tillkomma men bara om de är förenliga med Tjänsterna, samt om de i övrigt är lämpliga att erbjuda i förhållande till dig som Användare av Tjänsterna.

Betyder i korthet

minPension är en oberoende och neutral tjänst som är kostnadsfri för dig. Med ditt godkännande hämtar minPension regelbundet in uppgifter om dina pensioner. Tjänsterna ska främst ge en överblick över din pension och möjlighet att göra prognoser för din framtida pension.

Vem vänder sig Tjänsterna till?

Tjänsterna erbjuds alla Användare som tjänar in pension i Sverige (för Uttagsplaneraren gäller ytterligare villkor, se ovan).

I undantagsfall kan du dock inte ta del av uppgifter i Tjänsterna. Det gäller bl.a. om du har skyddad identitet, om du saknar svenskt personnummer eller i andra situationer som rör din personliga situation som gör att dina pensionsförmåner inte kan beräknas tillförlitligt.

Betyder i korthet

Tjänar du in pension i Sverige kan du normalt använda våra tjänster.

Hur blir jag Användare?

För att få använda Tjänsterna förbinder du dig att följa de villkor och anvisningar som framgår av dessa Användarvillkor. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor och anvisningar får du inte använda Tjänsterna. För att minPension ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, som är avsedda för dig personligen, krävs att du godkänner dessa Användarvillkor vilka ger minPension:

 • Ett uppdrag att (så länge du är aktiv och inte avregistrerad) löpande inhämta dina pensionsuppgifter från de pensionsaktörer som vid var tid är anslutna till Tjänsterna, samt
 • En fullmakt att begära ut dina uppgifter från alla Anslutna Pensionsaktörer och i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig som Användare.

När det gäller frågan om du som Användare är aktiv eller passiv och frågor kring avregistrering se vidare nedan (avsnitten Passiv Användare och Avregistrering m.m.).

 • Därutöver krävs det att du intygar att du har fått information om hur minPension behandlar dina personuppgifter.

När det gäller skyddet mot missbruk av e-legitimation, se avsnittet nedan ”Du får inte missbruka din e-legitimation”.

 • Du får inte använda din e-legitimation så att någon annan släpps in till Tjänsterna på minPension.

Betyder i korthet

För att använda minPension måste du godkänna våra villkor och att du fått information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ger också minPension tillstånd att samla in dina pensionsuppgifter.

Omfattning, tillämplighet och ändringar av Användarvillkoren

För användning av Tjänsterna gäller dessa Användarvillkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges i Tjänsterna. Som Användare ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls i Tjänsterna. Ändringar och tillägg informeras om via Tjänsterna. minPension arbetar med att via olika kanaler lämna meddelande om Tjänsterna till Användare i olika situationer varför det är viktigt att hålla dina kontaktuppgifter aktuella.

Vid ändringar och tillägg av Användarvillkoren och Tjänsterna, som är av större vikt och/eller av principiell betydelse, kan du behöva godkänna Användarvillkoren igen, för att få ta del av Tjänsterna. Om det rör sig om en ändring av behandlingen av personuppgifter kan du behöva ange att du tagit del av informationen om hur minPension behandlar personuppgifter igen, innan du kan använda Tjänsterna.

På minPensions hemsida www.minPension.se går det alltid att ta del av vid var tid gällande Användarvillkor och information om hur minPension behandlar personuppgifter.

Betyder i korthet

Du som Användare är ansvarig för att hålla koll på ändringar i våra tjänster som presenteras på webbsidan. Vid framtida ändringar som rör dessa villkor eller vår behandling av dina personuppgifter kan vi behöva ett nytt godkännande från dig.

Hur når jag Tjänsterna?

Du kommer åt Tjänsterna genom att vid varje enskilt tillfälle logga in med e-legitimation direkt på www.minPension.se genom att följa de instruktioner som anges där. minPension följer teknikutvecklingen för att underlätta för dig som Användare att enkelt och säkert få tillgång till Tjänsterna.

I samverkan med olika Anslutna Pensionsaktörer kan du även efter inloggning på de Anslutna Pensionsaktörernas webbplatser, internetbank etc genom länkar eller genom direktaccess (dvs. utan ny inloggning) komma åt Tjänsterna. Du kan även hos vissa Pensionsaktörer se delar av dina uppgifter som en infälld del (integrerat) i inloggat läge.

Betyder i korthet

Dina pensionsuppgifter hittar du genom att logga in hos minPension. Du kan även nå dina pensionsuppgifter via Pensionsmyndigheten, vissa banker och pensionsbolag.

Informationen är enbart avsedd för dig

Informationen som Anslutna Pensionsaktörer lämnar till minPension om din intjänade/insparade pension och din samlade pensionsbehållning är endast avsedda för dig personligen. Informationen får inte göras tillgänglig för (utöver vad som anges i dessa Användarvillkor) eller lämnas vidare till annan (person eller företag) för att användas i deras verksamheter oberoende av om det sker i allmänt eller kommersiellt syfte.

Betyder i korthet

Informationen om din pension är till för dig.

Du får inte missbruka din e-legitimation

Det är enligt lag förbjudet att sanningslöst åberopa någon annans identitetshandling såsom gällande för sig eller att lämna ut sin e-legitimation för att missbrukas på det sättet (se 15 kap. 12 § brottsbalken).

Därför får du inte använda din e-legitimation så att någon annan än du (en människa eller robot) släpps in i eller annars får åtkomst till uppgifter i Tjänsterna.

På www.minPension.se beskrivs detta närmare. 

Betyder i korthet

Du får inte låta någon annan (människa eller robot) komma åt dina uppgifter som finns på www.minpension.se med hjälp av din e-legitimation. Det är förbjudet enligt lag.

Säkerhet vid inloggning m.m.

Du ansvarar själv för att din e-legitimation och motsvarande inloggningsuppgifter (samt eventuell utrustning för detta) förvaras på ett betryggande sätt. Din e-legitimation är lika viktig att skydda som ett körkort eller annan ID-handling. För att undvika obehörig tillgång till uppgifter som är avsedda för dig personligen får du inte ge annan (person eller företag) tillgång till dessa via dina personliga inloggningsuppgifter.

Vid minsta misstanke om att någon annan person eller företag fått kännedom om dina personliga inloggningsuppgifter ska du omedelbart spärra eller ändra dessa. Vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Tjänsterna kontaktar du även omedelbart minPension direkt eller via kundservice.

Betyder i korthet

Du ansvarar själv för säkerheten för din e-legitimation. Om du misstänker att någon annan fått tag på din e-legitimation ska du omedelbart spärra denna.

Kundservice

minPension tillhandahåller en kundservice (se närmare kontaktinformation på minPensions hemsida www.minPension.se). Kundservice ger vägledning och besvarar frågor om Tjänsterna och om hur Anslutna Pensionsaktörers uppgiftslämning m.m. går till. Kundservice kan på övergripande nivå informera om pensionen och pensionssystemet och kan hänvisa dig till rätt Ansluten Pensionsaktörs kundservice med specifika frågor kring dina pensioner som rör just den Pensionsaktören.  

Betyder i korthet

minPensions kundservice kan hjälpa till vid allmänna frågor. De kan ge tips vem du ska vända dig till vid detaljerade frågor.

Användarassistans genom Pensionsmyndigheten

För att underlätta för dig, som av olika skäl inte kan ta del av din intjänade/insparade pension och pensionsprognos direkt via Tjänsterna på webben, har minPension i samverkan med en Ansluten Pensionsaktör, nämligen Pensionsmyndigheten, skapat en möjlighet för dig att via Pensionsmyndigheten få hjälp att komma åt Tjänsterna. Detta sker genom att Pensionsmyndigheten lämnar Användarassistans åt dig som Användare (via telefon eller genom besök på ett s.k. servicekontor) förutsatt att du lämnat ett särskilt s.k. medgivande.  

För att få Användarassistans kan du vända dig till kundservice hos Pensionsmyndigheten. Du behöver inte vara Användare innan du vänder dig till Pensionsmyndighetens kundservice. Du identifierar dig för Pensionsmyndigheten enligt deras rutiner varefter du ger Pensionsmyndigheten rätt att ansluta dig som Användare av Tjänsterna i enlighet med dessa Användarvillkor, om du inte redan är ansluten sedan tidigare. Är Användarvillkoren ändrade ska du få information om ändringarna och därefter låta Pensionsmyndigheten godkänna de nya Användarvillkoren åt dig. Pensionsmyndigheten ska vidare tillhandahålla information till dig om hur dina personuppgifter behandlas hos minPension innan de kan registrera dig som Användare. Därefter ger du Pensionsmyndigheten tillstånd att ta del av dina uppgifter i Tjänsterna så att de kan hjälpa dig med din pensionsinformation och göra pensionsprognoser

Vid Användarassistans ansvarar du på samma sätt som direkt mot minPension för säkerheten kring de identifikationsuppgifter med vilka du identifierar dig mot Pensionsmyndigheten. minPension är inte ansvarig för Pensionsmyndighetens agerande i Tjänsten Användarassistans.

Betyder i korthet

Om du inte kan logga in på minPension kan du få hjälp via Pensionsmyndigheten genom kontakt med kundservice.

Mer om Tjänsterna

Tjänsterna bygger i huvudsak på Användarnas pensionsuppgifter som minPension hämtar in från vid var tid Anslutna Pensionsaktörer. minPension sammanställer pensionsuppgifterna på individnivå för att ge dig som Användare en helhetsbild över din intjänade/insparade pension.

Dina pensionsuppgifter inhämtas först i samband med att du blir Användare till Tjänsterna. Därefter hämtas dina pensionsuppgifter löpande minst en gång per år (dock oftast månadsvis). När nya uppgifter om dina pensioner hämtas in från de Anslutna Pensionsaktörerna ersätter dessa nya uppgifter de tidigare inhämtade uppgifterna som utraderas. Den löpande inhämtningen är till för att du som Användare snabbt ska ha aktuella uppgifter i Tjänsterna utan onödig tidsfördröjan. Du har även en möjlighet att i Tjänsterna själv begära att minPension ska uppdatera samtliga dina pensionsuppgifter. När du är inloggad som Användare kan du följa uppdateringen och insamlingen av dina pensionsuppgifter. Du får även ett meddelande när alla pensionsuppgifter är uppdaterade om du har lämnat aktuella kontaktuppgifter.

De pensionsprognoser som ingår i Tjänsterna räknas fram med hjälp av dina pensionsuppgifter som kommer från de vid var tid Anslutna Pensionsaktörerna med tillägg av de uppgifter du eventuellt själv lämnar (t.ex. om lön, löneutveckling, avkastning och beräknad uttagstid för dina pensionsutbetalningar). Beroende av typ av försäkring och beroende av vilken Pensionsaktör som uppgifterna kommer ifrån använder minPension olika antaganden för att ge en prognos för den framtida pensionen. I vissa fall görs vissa beräkningar direkt av den Anslutna Pensionsaktören i samarbete med minPension.

För de planer som du kan skapa i Tjänsten Uttagsplaneraren kan beräkningarna vara gjorda av respektive Ansluten Pensionsaktör, alternativt av minPension enligt Ansluten Pensionsaktörs parametrar och antaganden eller av minPension enligt gällande branschstandard för prognosberäkning. För vald plan skapas en aktivitetslista som visar vad du behöver göra för att planen ska realiseras. I vissa fall kan du digitalt komma direkt vidare till Ansluten Pensionsaktörs webbplats, för att där göra ansökan om pensionsuttag. Det förutsätter dock att Ansluten Pensionsaktör anslutit sig till Tjänsten Överföring av sammanställning av aktiviteter/plan för respektive Ansluten Pensionsaktör.

Betyder i korthet

Dina pensionsuppgifter används för att ge dig en helhetsbild av din intjänade pension. Dessa uppgifter samlas in löpande och gamla uppgifter rensas automatiskt.

Prognoser om din pension räknas fram med hjälp av insamlade uppgifter och de uppgifter du själv lämnar.

Är alla pensioner med och hur säker är prognosen

minPension arbetar för att ge dig som Användare en så heltäckande bild av din framtida pension som möjligt. Som Användare av Tjänsterna bör du vara medveten om att:

 • Alla Pensionsaktörer som förvaltar pensioner inte är anslutna till Tjänsterna och att den bild av dina pensioner som ges i Tjänsterna av detta skäl kan vara ofullständig och delvis missvisande.
 • Endast pensionsprodukter i form av allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande (som är eller har varit avdragsgill och där utbetald pension kommer att tas upp som inkomst) ingår i Tjänsterna, och att
 • De pensionsprognoser som görs av minPension genom Tjänsterna är en uppskattning av din framtida pension beräknade efter vissa schabloner. Dessa schabloner kan skilja sig från de verkliga parametrar och antaganden som din aktuella pensionsförmån beräknas efter hos Ansluten Pensionsaktör. Vissa Anslutna Pensionsaktörer gör egna beräkningar och levererar dessa till minPension. Det framgår i Tjänsterna vem som gjort beräkningarna, Ansluten Pensionsaktör eller minPension.
 • Prognosen baserar sig på de uppgifter som du själv har lämnat till minPension vid din användning av Tjänsterna och på de uppgifter som finns registrerade om dig hos de Anslutna Pensionsaktörerna och som dessa har levererat till minPension, samt
 • Det verkliga pensionsutfallet är beroende av ett flertal olika faktorer som även kan komma att förändras i framtiden, varför det är viktigt att stämma av uppgifterna med Ansluten Pensionsaktör där du är kund innan du begär utbetalning av aktuell pension.

Betyder i korthet

Informationen hos minPension kan vara ofullständig. De prognoser som minPension gör är uppskattningar och kan skilja sig från framtida pensionsutbetalningar. Innan du bestämmer dig för att ta ut dina pensioner ska du alltid kontakta dina pensionsbolag.

Du ansvarar själv för vissa uppgifter

Som Användare av Tjänsterna svarar du för de uppgifter som du själv lämnar till minPension. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är riktiga och uppdaterade för att vi ska kunna nå dig med viktig information om Tjänsterna (som t.ex. när dina pensionsuppgifter är uppdaterade) och i övrigt när minPension behöver komma i kontakt med dig. Du kan lätt kontrollera och uppdatera kontaktuppgifter och andra grunduppgifter som du själv har lämnat (eller som har lämnats via din Pensionsaktör) när du är inloggad.

De val du gör i samband med att du gör en pensionsprognos framgår av den gjorda prognosen. Dessa val återställs normalt när du loggar ut från Tjänsterna, om inget annat anges.

Betyder i korthet

Som Användare ansvarar du för de uppgifter du själv lämnar till minPension. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att minPension kan nå dig.

Ansvarsbegränsningar för minPension

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar minPension inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom Tjänsterna. minPension tar inget ansvar för att de pensionsprognoser som räknas fram är rättvisande med avseende på det framtida verkliga pensionsutfallet. minPension ansvarar inte heller för några direkta eller indirekta skador eller förluster som du som Användare kan komma att lida i anslutning till eller på grund av din användning av Tjänsterna.

minPension ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som Användare som beror på driftavbrott eller andra störningar i tele-, dator-, eller annan kommunikationsförbindelse, datorutrustning eller datasystem.

minPension tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till dina inloggningsuppgifter eller din e-legitimation eller motsvarande som du har fått från eller via utomstående parter.

minPension ansvarar inte för de Tjänster som Pensionsmyndigheten utför för dig som Användare i deras roll inom Tjänsten Användarassistans eller för annan skada eller olägenhet som berör Användares förhållande till Pensionsmyndigheten.

Länkar till andra webbplatser som tillhandahålls inom Tjänsterna är en ren informationsservice och minPension tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

Betyder i korthet

minPension tar inte ansvar för de skador, förluster eller problem som kan uppstå genom att du använder tjänsterna.

Personuppgifter

minPension är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i samband med Tjänsterna och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsreglering. minPension vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Information om hur minPension hanterar dina personuppgifter framgår av särskild information på www.minPension.se.

Betyder i korthet

minPension ansvarar för att behandla dina personuppgifter och gör det enligt svensk lag.

Cookies

minPension använder sig av s.k. cookies vid besök på hemsidan, vilket informeras om på för detta ändamål angiven plats på hemsidan i enlighet med gällande regler.

Betyder i korthet

minPension använder sig av cookies, en textfil som sparas på din dator, för att ge dig en bättre upplevelse.

Passiv Användare

Om du inte loggar in och använder Tjänsterna under en period av 24 månader kommer minPension att sluta hämta in dina pensionsuppgifter från Anslutna Pensionsaktörer och din anslutning som Användare ses som passiv. Om du vill börja använda Tjänsterna igen så kommer du att behöva godkänna dessa Användarvillkor och intyga att du givits möjlighet att ta del av informationen om hur minPension behandlar dina personuppgifter på nytt innan du når Tjänsterna efter inloggning. Därefter hämtas pensionsinformationen åter i enlighet med vad som angivits ovan i dessa villkor.

Betyder i korthet

Loggar du inte in på två år slutar minPension att hämta in dina pensionsuppgifter. När du loggar in igen behöver du godkänna användarvillkor och vår behandling av dina personuppgifter på nytt.

Avregistrering och stängning av Tjänsterna

Avregistrering som Användare kan göras när som helst efter inloggning, på för ändamålet avsedd plats genom att följa de instruktioner som anges där.

minPension har rätt att utan föregående avisering stänga av Tjänsterna för dig som Användare om misstanke om obehörigt utnyttjande eller risk för obehörigt utnyttjande av din e-legitimation föreligger enligt minPensions bedömning. Detta gäller även om du som Användare bryter mot någon av bestämmelserna i dessa Användarvillkor och detta är av väsentlig betydelse för minPension eller om det i övrigt föreligger några för minPension andra särskilda skäl för åtgärden. En Användare som stängs av eller avregistreras ska snarast få information om åtgärden och om skälen bakom via sina kontaktuppgifter.

En Användare har rätt att ansluta sig igen enligt dessa Användarvillkor, dels efter avregistrering, dels efter stängning om skälet till stängningen inte kvarstår.

Betyder i korthet

Du kan avregistrera dig när som helst.

minPension kan stänga av dig vid misstanke om att du inte följer våra användarvillkor.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara tillämplig med avseende på dessa Användarvillkor respektive minPensions och dina mellanhavanden i fråga om Tjänsterna.

Betyder i korthet

Svensk lag gäller.