Till sidans huvudinnehåll

Användarvillkor

Fullständiga användarvillkor

Inledning

Verksamheten i Min Pension i Sverige AB (nedan minPension) är resultatet av ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Tjänsterna på minPension.se tillhör minPension och riktar sig till dig som tjänar in till ålderspension (nedan pension) i Sverige.

Med ”Pensionsaktörer” menas statliga myndigheter, försäkringsbolag, banker och andra företag och organisationer som hanterar pensioner och samverkar med minPension.  

På www.minPension.se finns förtecknat samtliga Pensionsaktörer som lämnar pensionsuppgifter till minPension.

Betyder i korthet

minPension är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen.

Tjänsterna på minPension (nedan Tjänsterna)

Tjänsterna på minPension är oberoende och neutrala. Till dessa lämnar Pensionsaktörer, efter ditt medgivande, regelbundet uppgifter till minPension för att ge dig som Användare en så fullständig information om hela din pension som möjligt. Tjänsterna utvecklas löpande. Det finns vissa grundtjänster där du som Användare kan:

 • Se din intjänade/insparade pension hittills, dvs. få detaljerad information om din samlade pensionsbehållning.
 • Göra prognoser över din framtida pension.
 • Simulera och planera uttag av din pension samt spara alternativa uttagsplaner.

Utöver grundtjänsterna erbjuds tilläggstjänster som:

 • Användarassistans där du kan få hjälp att ta del av Tjänsterna (se närmare nedan).
 • Direktaccess till Tjänsterna från vissa av Pensionsaktörerna.
 • Förenklad pensionsprognos, som än så länge endast är tillgänglig för dig som Användare på Pensionsmyndighetens respektive Statens tjänstepensionsverks webbplatser, samt
 • Överföring av sammanställning av aktiviteter/plan till en Pensionsaktör som har anslutit sig till denna tilläggstjänst (se närmare nedan).

Tjänsterna är kostnadsfria för dig som Användare och är främst avsedda för att ge dig en överblick över hela din pension och möjlighet att göra prognoser över din framtida pension. Du får även information om de olika delarna av pensionen (allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande), och deras betydelse och funktion samt hur du kan påverka dem under spartid och vid uttag. minPension tar även fram jämförande statistik främst kring förhållandet mellan inkomst och pension för att förklara och förtydliga de olika pensionsdelarnas betydelse för din samlade pension.

När du åldersmässigt närmar dig uttag av pension, får du genom Tjänsten Uttagsplaneraren även möjlighet att planera och i vissa fall gå vidare med att genomföra dina pensionsuttag. För att få tillgång till Tjänsten måste du ha uppnått 54 års ålder samt ha minst en pension som har högst ett år kvar till tidigast möjliga uttagstidpunkt. I Tjänsten kan du spara flera olika planer som du kan gå tillbaka till och ändra i. Förutsatt att du är aktiv och inte avregistrerad från www.minPension.se, sparar minPension alla planer tills du väljer att radera dem själv.

Under utvecklandet av nya Tjänster kan det därutöver finnas Tjänster och funktioner att prova på (s.k. Beta-versioner), ibland för alla Användare och ibland för ett begränsat antal Användare. För dessa Tjänster som är under utveckling gäller ofta särskilda villkor, vilka framgår i anslutning till Tjänsterna. Ytterligare Tjänster kan tillkomma men bara om de är förenliga med Tjänsterna, samt om de i övrigt är lämpliga att erbjuda i förhållande till dig som Användare av Tjänsterna.

Betyder i korthet

minPension är en oberoende och neutral tjänst som är kostnadsfri för dig. Med ditt godkännande hämtar minPension regelbundet in uppgifter om dina pensioner. Tjänsterna ska främst ge en överblick över din intjänad/insparade pension och möjlighet att göra prognoser för din framtida pension samt uttagsplaner.

Vem vänder sig Tjänsterna till?

Tjänsterna erbjuds alla Användare som tjänar in till pension i Sverige (för Uttagsplaneraren gäller ytterligare villkor, se ovan).

I undantagsfall kan du dock inte ta del av uppgifter i Tjänsterna. Det gäller bl.a. om du har skyddad identitet, om du saknar svenskt personnummer eller i andra situationer som rör din personliga situation som gör att dina pensionsförmåner inte kan beräknas tillförlitligt.

Betyder i korthet

Tjänar du in till pension i Sverige kan du normalt använda våra tjänster.

Hur blir jag Användare?

För att få använda Tjänsterna förbinder du dig att följa de villkor och anvisningar som framgår av dessa Användarvillkor. Om du inte vill förbinda dig till dessa villkor och anvisningar får du inte använda Tjänsterna. För att minPension ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, som är avsedda för dig personligen, krävs att du godkänner dessa Användarvillkor vilka ger minPension:

 • Ett uppdrag att (så länge du är aktiv och inte avregistrerad) löpande inhämta dina pensionsuppgifter från de pensionsaktörer som vid var tid samverkar med minPension, samt
 • En fullmakt att begära ut dina uppgifter från Pensionsaktörerna och i övrigt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig som Användare.

När det gäller frågan om du som Användare är aktiv eller passiv och frågor kring avregistrering se vidare nedan (avsnitten Aktiv/Passiv Användare och Avregistrering m.m.).

 • Därutöver krävs det att du intygar att du har fått information om hur minPension behandlar dina personuppgifter.
 • Du får inte använda din e-legitimation i strid med dessa villkor så att någon annan släpps in till Tjänsterna på minPension.

När det gäller skyddet mot missbruk av e-legitimation, se avsnittet nedan ”Du får inte missbruka din e-legitimation”.

Betyder i korthet

För att använda minPension måste du godkänna våra villkor och intyga att du har fått information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ger också minPension tillstånd att samla in dina pensionsuppgifter. Du får heller inte missbruka din e-legitimation så att någon annan släpps in till Tjänsterna på minPension.

Omfattning, tillämplighet och ändringar av Användarvillkoren

För användning av Tjänsterna gäller dessa Användarvillkor samt de instruktioner och tillkännagivanden som vid var tid anges i Tjänsterna. Som Användare ansvarar du för att din användning sker i enlighet med nämnda bestämmelser. Du bör regelbundet ta del av de instruktioner och tillkännagivanden som tillhandahålls i Tjänsterna. Ändringar och tillägg informeras om via Tjänsterna. minPension arbetar med att via olika kanaler lämna meddelande om Tjänsterna till Användare i olika situationer varför det är viktigt att hålla dina kontaktuppgifter aktuella.

Vid ändringar och tillägg av Användarvillkoren och Tjänsterna, som är av större vikt och/eller av principiell betydelse, kan du behöva godkänna Användarvillkoren igen, för att få ta del av Tjänsterna. Om det rör sig om en ändring av behandlingen av personuppgifter kan du behöva ange att du tagit del av informationen om hur minPension behandlar personuppgifter igen, innan du kan använda Tjänsterna.

På minPensions hemsida www.minPension.se går det alltid att ta del av vid var tid gällande Användarvillkor och information om hur minPension behandlar personuppgifter.

Betyder i korthet

Du som Användare är ansvarig för att hålla koll på ändringar i våra Tjänster som presenteras på webbsidan. Vid framtida ändringar som rör dessa villkor eller vår behandling av dina personuppgifter kan vi behöva ett nytt godkännande från dig.

Hur når jag Tjänsterna?

Du kommer åt Tjänsterna genom att vid varje enskilt tillfälle logga in med e-legitimation direkt på www.minPension.se genom att följa de instruktioner som anges där.

I samverkan med olika Pensionsaktörer kan du även efter inloggning på vissa av Pensionsaktörernas webbplatser, internetbank etc genom länkar eller genom direktaccess (dvs. utan ny inloggning) komma åt Tjänsterna. Du kan även hos vissa Pensionsaktörer se delar av dina uppgifter som en infälld del (integrerat) i inloggat läge.

Betyder i korthet

Dina pensionsuppgifter hittar du genom att logga in hos minPension. Du kan även nå dina pensionsuppgifter via Pensionsmyndigheten, Statens tjänstepensionsverk, pensionsbolag och vissa banker etc.

Informationen är enbart avsedd för dig

Informationen som Pensionsaktörer lämnar till minPension om din intjänade/insparade pension och din samlade pensionsbehållning är endast avsedda för dig personligen. Informationen får inte göras tillgänglig för (utöver vad som anges i dessa Användarvillkor) eller lämnas vidare till annan (person eller företag) för att användas i deras verksamheter oberoende av om det sker i allmänt eller kommersiellt syfte.

Betyder i korthet

Informationen om din pension är bara till för dig.

Du får inte missbruka din e-legitimation

Det är enligt lag förbjudet att sanningslöst åberopa någon annans identitetshandling såsom gällande för sig eller att lämna ut sin e-legitimation för att missbrukas på det sättet (se 15 kap. 12 § brottsbalken).

Därför får du inte i strid med dessa villkor använda (du kan alltså dömas för missbruk av urkund om du i strid med dessa villkor använder) din e-legitimation så att någon annan än du (en människa eller robot) släpps in i eller annars får åtkomst till uppgifter i Tjänsterna.

På www.minPension.se beskrivs detta närmare. 

Betyder i korthet

Det är brottsligt att låta någon annan (människa eller robot) komma åt dina uppgifter som finns på www.minpension.se med hjälp av din e-legitimation i strid de villkor som gäller för användandet av Tjänsterna.

Säkerhet vid inloggning m.m.

Du ansvarar själv för att din e-legitimation förvaras på ett betryggande sätt. Din e-legitimation är lika viktig att skydda som ett körkort eller annan ID-handling. För att undvika obehörig tillgång till uppgifter som är avsedda för dig personligen får du inte ge annan (person eller företag) tillgång till dessa med din e-legitimation.

Vid minsta misstanke om att någon annan person eller företag nyttjar din e-legitimation ska du omedelbart spärra eller ändra dessa. Vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Tjänsterna ska du kontakta minPension (kundservice) omedelbart.

Betyder i korthet

Du ansvarar själv för säkerheten för din e-legitimation. Om du misstänker att någon annan fått tag på din e-legitimation ska du omedelbart spärra denna.

Kundservice

minPension tillhandahåller en kundservice (se närmare kontaktinformation på www.minPension.se). Kundservice ger vägledning och besvarar frågor om Tjänsterna, hur de fungerar samt om hur Pensionsaktörers uppgiftslämning m.m. går till. Kundservice kan på övergripande nivå informera om pensionen och pensionssystemet och kan hänvisa dig till rätt Pensionsaktörs kundservice med specifika frågor kring dina pensioner som rör just den Pensionsaktören. Kundservice får dock inte ge personlig rådgivning. 

För att få mer detaljerat stöd av kundservice kan du ge handläggare på minPensions kundservice (eller Pensionsmyndighetens) åtkomst till dina pensionsuppgifter på www.minPension.se genom att ge ett tidsbegränsat medgivande i inloggat läge.  

Betyder i korthet

minPensions kundservice kan hjälpa till vid allmänna frågor och ge vägledning om hur Tjänsterna på minPension fungerar men får inte ge personlig rådgivning. De kan ge tips vem du ska vända dig till vid detaljerade frågor kring enskilda pensionsförsäkringar.

Användarassistans genom Pensionsmyndigheten

För att underlätta för dig, som av olika skäl inte kan ta del av din intjänade/insparade pension, pensionsprognos samt uttagsplaner direkt via Tjänsterna på webben, har minPension i samverkan med Pensionsmyndigheten, skapat en möjlighet för dig att via Pensionsmyndigheten få hjälp att komma åt Tjänsterna. Detta sker genom att Pensionsmyndigheten lämnar s.k. Användarassistans åt dig som Användare (via telefon eller genom besök på ett s.k. servicekontor) förutsatt att du lämnat ett särskilt medgivande.  

För att få Användarassistans ska du vända dig till kundservice hos Pensionsmyndigheten. Du behöver inte vara Användare innan du kontaktar Pensionsmyndighetens kundservice. Du identifierar dig för Pensionsmyndigheten enligt deras rutiner varefter du ger Pensionsmyndigheten rätt att ansluta dig som Användare av Tjänsterna i enlighet med dessa Användarvillkor, om du inte redan är ansluten sedan tidigare. Är Användarvillkoren ändrade ska du få information om ändringarna och därefter låta Pensionsmyndigheten godkänna de nya Användarvillkoren åt dig. Pensionsmyndigheten ska vidare tillhandahålla information till dig om hur dina personuppgifter behandlas hos minPension innan de kan registrera dig som Användare. Därefter ger du Pensionsmyndigheten tillstånd att ta del av dina uppgifter i Tjänsterna så att de kan hjälpa dig med din pensionsinformation, göra pensionsprognoser och uttagsplaner.

Vid Användarassistans ansvarar du på samma sätt som direkt mot minPension för säkerheten kring de identifikationsuppgifter med vilka du identifierar dig mot Pensionsmyndigheten. minPension är inte ansvarig för Pensionsmyndighetens agerande i Tjänsten Användarassistans.

Betyder i korthet

Om du inte kan logga in på Tjänsterna på minPension via webben kan du få hjälp av Pensionsmyndighetens kundservice via telefon eller genom besök på ett s.k. servicekontor.

Mer om Tjänsterna på minPension

Tjänsterna bygger i huvudsak på Användarnas pensionsuppgifter som minPension hämtar in från de Pensionsaktörer som samverkar med minPension. minPension sammanställer pensionsuppgifterna på individnivå för att ge dig som Användare en helhetsbild över din intjänade/insparade pension, pensionsprognoser samt uttagsplaner.

Dina pensionsuppgifter inhämtas först i samband med att du blir Användare av Tjänsterna. Därefter inhämtas dina pensionsuppgifter löpande. När nya uppgifter om dina pensioner hämtas in från Pensionsaktörerna ersätter dessa de tidigare som raderas. Den löpande inhämtningen är till för att du som Användare ska ha aktuella uppgifter i Tjänsterna utan onödig tidsfördröjan. Du har även möjlighet att själv begära att minPension ska uppdatera samtliga dina pensionsuppgifter. När du är inloggad som Användare kan du följa uppdateringen och insamlingen av dina pensionsuppgifter. Du får även ett meddelande när alla pensionsuppgifter är uppdaterade, under förutsättning att dina kontaktuppgifter är aktuella.

De pensionsprognoser som ingår i Tjänsterna räknas fram med hjälp av dina pensionsuppgifter som kommer från Pensionsaktörerna med tillägg av de uppgifter du själv kan lämna (t.ex. om lön, uttagsålder och uttagstid för dina olika pensionen). Beroende på typ av försäkring och beroende av vilken Pensionsaktör som uppgifterna kommer ifrån använder minPension olika antaganden för att göra en prognos för den framtida pensionen. I vissa fall görs vissa beräkningar direkt av Pensionsaktören i samarbete med minPension.

För de uttagsplaner som du kan skapa i Tjänsten Uttagsplaneraren kan beräkningarna vara gjorda av respektive Pensionsaktör, alternativt av minPension enligt Pensionsaktörens parametrar och antaganden eller av minPension enligt gällande branschstandard för prognosberäkning. För vald uttagsplan skapas en aktivitetslista som visar vad du behöver göra för att planen ska realiseras. I vissa fall kan du digitalt komma direkt vidare till en Pensionsaktörs webbplats, för att där göra ansökan om pensionsuttag. Det förutsätter dock att Pensionsaktören har anslutit sig till Tjänsten Överföring av sammanställning av aktiviteter/plan.

Betyder i korthet

Dina pensionsuppgifter används för att ge dig en helhetsbild av din intjänade pension. Dessa uppgifter samlas in löpande, så länge du är aktiv Användare, och de gamla uppgifterna raderas automatiskt.

Prognoser om din pension samt uttagsplaner räknas fram med hjälp av insamlade uppgifter och de uppgifter som du själv lämnar.

Är alla pensioner med och hur säker är prognosen?

minPension arbetar för att ge dig som Användare en så heltäckande bild av din framtida pension som möjligt. Som Användare av Tjänsterna bör du vara medveten om att:

 • Endast pensionsprodukter i form av allmän pension, tjänstepension och vissa former av privat pensionssparande (som är eller har varit avdragsgill och där utbetald pension kommer att tas upp som inkomst) ingår i Tjänsterna.
 • De pensionsprognoser som görs av minPension är en uppskattning av din framtida pension som beräknats efter vissa schabloner. Dessa schabloner kan skilja sig från de verkliga parametrar och antaganden som din aktuella pensionsförmån beräknas efter hos respektive Pensionsaktör. Vissa Pensionsaktörer gör egna beräkningar och levererar dessa till minPension. Det framgår i Tjänsterna vem som gjort beräkningarna; Pensionsaktör eller minPension.
 • Prognosen baserar sig på de uppgifter som du själv har lämnat till minPension vid din användning av Tjänsterna och på de uppgifter som finns registrerade om dig hos de Pensionsaktörerna och som dessa har levererat till minPension, vilka i undantagsfall kan var ofullständiga.
 • Det verkliga pensionsutfallet är beroende av ett flertal olika faktorer som även kan komma att förändras i framtiden, varför det är viktigt att stämma av uppgifterna med respektive Pensionsaktör där du är kund innan du fattar beslut om uttag av aktuell pension.
 • I princip alla pensionsaktörer som förvaltar pensioner deltar i samarbetet kring minPension, dock inte alla, vilket gör att den bild av dina pensioner som ges i Tjänsterna delvis kan vara ofullständig.

Betyder i korthet

De prognoser som minPension gör är uppskattningar och kan skilja sig från dina verkliga framtida pensionsutbetalningar. Innan du beslutar dig för att börja ta ut dina pensioner bör du därför alltid kontakta dina pensionsbolag för en kontroll.

Du ansvarar själv för vissa uppgifter

Som Användare av Tjänsterna ansvarar du själv för de uppgifter som du lämnar till minPension. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta så att vi kan nå dig med viktig information om Tjänsterna (t.ex. för besked om när dina pensionsuppgifter är uppdaterade) och i övrigt om minPension behöver komma i kontakt med dig. Du kan enkelt kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter och andra uppgifter som du själv har lämnat (eller som har lämnats via ditt Pensionsbolag) när du är inloggad.

De val du gör i samband med att du gör en pensionsprognos framgår av den gjorda prognosen. Dessa val återställs normalt när du loggar ut från Tjänsterna, om inget annat anges.

Beträffande uttagsplaneraren kan du spara gjorda planer för framtida användning.

Betyder i korthet

Som Användare ansvarar du för de uppgifter du själv lämnar till minPension. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är korrekta så att minPension kan nå dig med information.

Ansvarsbegränsningar för minPension

Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Användarvillkor eller tvingande lagstiftning ansvarar minPension inte för felaktigheter och brister i den information som tillhandhålls genom Tjänsterna. minPension tar inget ansvar för att de pensionsprognoser som räknas fram är rättvisande med avseende på det framtida verkliga pensionsutfallet. minPension ansvarar inte heller för några direkta eller indirekta skador eller förluster som du som Användare kan komma att lida i anslutning till eller på grund av din användning av Tjänsterna.

minPension ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan drabba dig som Användare som beror på driftavbrott eller andra störningar i den tekniska infrastrukturen (internet, telesystemen etc).

minPension tar inte heller något ansvar för fel eller problem som hänför sig till din e-legitimation som du har fått från eller via utomstående parter.

minPension ansvarar inte för de Tjänster som Pensionsmyndigheten utför för dig som Användare i deras roll inom Tjänsten Användarassistans eller för annan skada eller olägenhet som berör Användares förhållande till Pensionsmyndigheten.

Eventuella länkar till andra webbplatser som tillhandahålls inom Tjänsterna är en ren informationsservice och minPension tar inget ansvar för material eller information som tillhandahålls på sådana webbplatser.

Betyder i korthet

minPension tar inte ansvar för de skador, förluster eller problem som eventuellt skulle kunna uppstå genom att du använder tjänsterna.

Personuppgifter

minPension är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i samband med Tjänsterna och ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (EU:s dataskyddsförordning, GDPR). minPension vidtar tekniska, avtalsmässiga och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Information om hur minPension hanterar dina personuppgifter framgår av särskild information på www.minPension.se.

Betyder i korthet

minPension ansvarar för att behandla dina personuppgifter och gör det enligt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).

Cookies

minPension använder sig av s.k. cookies, en textfil som sparas på din dator, vid besök på www.minPension.se, vilket sker enligt gällande lagstiftning. Syftet är att ge underlag för att kunna vidareutveckla Tjänsterna på minPension. Mer om detta framgår av särskild information på www.minPension.se.

Betyder i korthet

minPension använder sig av cookies, en textfil som sparas på din dator, för att få underlag att ge dig en bättre användarupplevelse.

Passiv Användare

Om du inte loggar in och använder Tjänsterna under en period av 24 månader kommer minPension att sluta hämta in dina pensionsuppgifter från Pensionsaktörerna och din anslutning som Användare ses som passiv. Om du vill börja använda Tjänsterna igen och bli en aktiv Användare så kommer du att behöva godkänna Användarvillkoren på nytt och intyga att du har givits möjlighet att ta del av informationen om hur minPension behandlar dina personuppgifter (innan du når Tjänsterna efter inloggning). Därefter hämtas pensionsinformationen åter i enlighet med vad som angivits ovan.

För användare med sparad plan i Tjänsten Uttagsplaneraren gäller dock en längre tidsperiod, nämligen 60 månader.

Betyder i korthet

Loggar du inte in på två år (eller fem år om du har sparad plan i Uttagsplaneraren) slutar minPension att hämta in dina pensionsuppgifter. När du loggar in för att bli aktiv igen behöver du på nytt godkänna användarvillkoren och behandlingen av dina personuppgifter.

Avregistrering och stängning av Tjänsterna

Avregistrering som Användare kan göras när som helst efter inloggning, på för ändamålet avsedd plats på www.minPension.se genom att följa de instruktioner som anges där.

minPension har rätt att utan föregående underrättelse stänga av Tjänsterna för dig som Användare om misstanke om obehörigt utnyttjande eller risk för obehörigt utnyttjande av din e-legitimation föreligger enligt minPensions bedömning. Detta gäller även om du som Användare bryter mot någon av bestämmelserna i Användarvillkoren och detta är av väsentlig betydelse för minPension eller om det i övrigt finns några särskilda skäl för åtgärden.

En Användare har rätt att ansluta sig igen enligt dessa Användarvillkor, dels efter avregistrering, dels efter stängning om skälet till stängningen inte kvarstår.

Betyder i korthet

Du kan avregistrera dig när som helst.

minPension kan stänga av dig om att du inte följer våra användarvillkor, eller vid misstanke om detta.

Tillämplig lag

Svensk rätt ska vara tillämplig med avseende på dessa Användarvillkor respektive minPensions och dina mellanhavanden i fråga om Tjänsterna.

Betyder i korthet

Svensk lag gäller.