Till sidans huvudinnehåll

Prognosstandard

När vi räknar ut din prognos använder vi en standard som vi kallar prognosstandard. Med hjälp av den får vi en bild av din framtida förväntade pension.

Uppdaterad: 2023-08-17

En familj sitter på golvet och leker med klossar och kulram

När vi gör din prognos använder vi en standard som ger en bild av den framtida förväntade pensionen. Standarden kallas för "prognosstandard" och är en kvalificerad gissning av hur din förväntade pension påverkas av omvärldsfaktorer som inflation, värdeutveckling på kapitalet, skatter och avgifter eller förväntad medellivslängd.

Tänk på att prognosstandarden inte påverkar vad du faktiskt kommer att få i pension den dag du slutar att jobba. Den innehåller kvalificerade antaganden om vad som händer i omvärlden fram till den dag du ska ta ut dina pengar. Vad som verkligen kommer att hända och hur det påverkar pensionen, vet ingen idag.

Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen i samarbete bakom standarden

Prognosstandarden är framtagen av Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen för att räkna ut pensionsprognoser, bland annat på minPension. Tanken med prognosstandarden är att det ska vara enkelt och transparent när du gör din prognos på olika ställen. När principer och antaganden är desamma hos de aktörer som räknar prognoser blir ju också den samlade bedömningen likvärdig oavsett vilken aktör du väljer att se din prognos hos.  

Vilken betydelse har prognosstandarden?

Ju fler år du har kvar till du ska gå i pension, desto större betydelse har prognosantagandena eftersom beräkningen av vad du ska få i pension till stor del bygger på prognoser om framtiden. Men om du redan har en stor del av intjänandet bakom dig och närmar dig pensionsåldern, då spelar prognosantagandena mindre roll.

Fakta om prognosstandarden

Beskrivning av prognosstandarden

Standarden för pensionsprognoser omfattar allmän pension, tjänstepension (både kollektivavtalad och individuell) och privat pension. Standarden är utformad för de prognoser som presenteras färdigberäknade, alltså när inga egna antaganden görs.

Standarden avser dels generella faktorer, som pensionsbolag och myndigheter inte kan bestämma över själva, dels produktspecifika faktorer som bestäms av respektive pensionsbolag/myndighet och där faktorns värde är beroende av produkten. När det gäller de produktspecifika faktorerna är utgångspunkten att faktiska värden för produkten ska användas om de finns tillgängliga. Används inte faktiska värden ska schabloner i standarden användas istället. För de generella faktorerna som saknar faktiska värden, ger standarden schabloner.

De generella faktorerna är:

  • Inflation
  • Ekonomisk tillväxt 
  • Framtida inkomst/premier 
  • Kapitalavkastning under spartid 
  • Avkastningsskatt 
  • Presentation

De produktspecifika faktorerna är: 

  • Avgifter 
  • Efterlevandeskydd och/eller återbetalningsskydd 
  • Arvsvinster 
  • Livslängdsantaganden och prognosräntor

Mer läsning